ข่าวสารล่าสุด

พิธีเปิดการประชุมพระพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ ๔ พระอาจารย์ใหญ่กวงฉวนรับผิดชอบการจัดประชุมฟอรั่มย่อยเกี่ยวกับการเผยแพร่พุทธธรรม

        เมื่อวันที่๒๔ตุลาคมค..๒๐๑๕เวลาช่วงเช้าการประชุมพระพุทธศาสนาโลกครั้งที่๔ที่จัดโดยคณะกรรมการพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน ร่วมกับคณะกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาแห่งประเทศจีนโดยมีหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ว่ามีปณิธานและปฏิบัติร่วมกัน ศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการณตำหนักหลิงซานฟั่นกงเมืองอู๋ซีมณฑลเจียงซูประเทศจีนได้มีพระเถระผู้ใหญ่ ตัวแทนข้าราชการนักวิชาการและท่านผู้มีเกียรติต่างๆจาก๕๒ประเทศร่วมพันกว่าคนมาเป็นเกียรติในการประชุมอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ทั้งนี้พระอาจารย์ใหญ่กวงฉวนเจ้าอาวาสแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อได้เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมทั้งรับผิดชอบในการจัดประชุมฟอรั่มย่ออันเกี่ยวกับการเผยแพร่พุทธธรรมด้วย

        การประชุมพระพุทธศาสนาโลกครั้งนี้มีหัวข้อหลักคือว่ามีปณิธานและปฏิบัติร่วมกันศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสาระสำคัญของวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา  แสดงให้เห็ถึงจุดเด่นของคุณค่าทางพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันผลักดันการพัฒนาความหมายอันแท้จริงของพระพุทธศาสนาโดยคาดหวังว่าจะมีการศึกษาแลกเปลี่ยนอารยะธรรมอันก้าวหน้าของมนุษย์โลก  เพื่อเป็นคุณูปการต่อความสันติสุขและการพัฒนาเจริญเติบโตร่วมกันตลอดไป

        การประชุมครั้งนี้ได้แบ่งการประชุมฟอรั่มย่อยทั้งหมด๘ฟอรั่มด้วยกันซึ่งประกอบด้วยฟอรั่มความสันติสุขของพระพุทธศาสนาฟอรั่มการศึกษาพระพุทธศาสนา  ฟอรั่มพระพุทธศาสนาของเยาวชนฟอรั่มอารยะธรรมพระพุทธศาสนาฟอรั่มคณะสงฆ์กับพระพุทธศาสนาฟอรั่มการเผยแพร่พระพุทธศาสนา  ฟอรั่มสาธารณะประโยชน์ของพระพุทธศาสนาฟอรั่มฆารวาสกับพระพุทธศาสนาทั้งนี้พระอาจารย์ใหญ่กวงฉวนแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อรับผิดชอบการจัดฟอรั่มย่อยในหัวข้อฟอรั่มการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสถานการณ์จังหวะและโอกาส  อันเป็นฟอรั่มย่อยที่๖ฟอรั่มดังกล่าวได้รวบรวมบทความวิเคราะห์ทั้งหมด๑๗บทซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการวิจัยทฤษฎีการเผยแพร่พระธรรม  แนวปฏิบัติของงานเผยแพร่พระธรรมในยุคปัจจุบันนวัตกรรมวิธีการเผยแพร่พระธรรมและความคาดหวังในการพัฒนากิจกรรมเผยแพร่พระธรรม ฯลฯโดยมีบุคคลจากวงการพระพุทธศาสนาต่างๆและนักวิชาการจากประเทศออสเตรียชิลีสเปนโอมานปารากวัยสหรัฐฯเกาหลีศรีลังกาและสถานที่ต่างๆในประเทศจีนเองรวมทั้งจากฮ่องกง มาเก๊าไต้หวันเป็นต้นมาร่วมสัมมนาราว๘๐กว่าท่านทำให้สภาพการประชุมแลกเปลี่ยนมีบรรยากาศที่คึกคักเป็นพิเศษสามารถกล่าวได้ว่าการประชุมครั้งนี้ได้สร้างเวทีให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยน ศึกษา วิเคราะห์ ประสบการณ์การเผยแพร่พุทธธรรมที่สำคัญยิ่งสำหรับพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน

 

 

1353 人数