ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ
ภาษาไทย > ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ

วัดหลิงอิ่นสื้อ อารามโบราณเก่าแก่มีอายุนับพันปีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สั่งสมตกทอดมายาวนาน ปัจจุบันมีตำหนักและอาคารต่างๆดังต่อไปนี้:

ตำหนักท้าวจตุโลกบาล.หอระฆังและหอกลอง. พระมหาอุโบสถ. ตำหนักพระไภษัชยคุรุไวฑูรย์ตถาคต. ตำหนักจื๋อจื่อถาง(ตำหนักเทศนาธรรม). ตำหนักฮว๋าเอี๋ยน(อวตัวสกะ). ตำหนักพระจี้กง. ตำหนักห้าร้อยพระอรหันต์. ตำหนักกาลามะ. ตำหนักพระปรมาจารย์. ห้องสมุดหวินหลิน. เป็นต้น ยังมีมรดกทางวรรณดคีโบราณต่างๆอาทิเช่น สถูปหลี่กง(สถูปพระปรมาจารย์). ศิลาจารึกพระสูตรทั้งทางด้านตะวันออกและทางด้านตะวันก. เจดีย์หินทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตก. ศิลาจารึกหลวงจากพระมหากษัตริย์เฉียนหลง. รูปแกะสลักหินที่ยอดเขาเฟยไหลเฟิง เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีสามารถดึงดูดพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมล้านคนมาไหว้พระและทัศนาจร.