ข่าวสารล่าสุด

พระอาจารย์กวงฉวน เทศนาธรรมเกี่ยวกับสาระสำคัญของหฤทัยสูตร ที่วัดเซียงจีสื้อ

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาบทบาทของวัดวาอารามในเขตเมืองปลูกฝังจูงใจให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายรักชาติรักศาสนามีสัมมาสัทธาสัมมาปฏิบัติดังนั้นเมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายนค.ศ.๒๐๑๕พระอาจารย์กวงฉวนประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจวเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อจึงได้ตอบรับการเชิญจากพระอาจารย์เอี่ยนคงผู้ดูแลวัดเซียงจีสื้อไปเทศนาธรรมเรื่องแก่นแท้ของหฤทัยสูตรในการเสวนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชนณหอธรรมแห่งวัดเซียงจีสื้อ

พระเถระกวงฉวนได้สาธยายโดยเล่าถึงตั้งแต่หฤทัยสูตรได้เผยแพร่เข้ามายังประเทศจีนซึ่งมีพระสูตรหลายฉบับด้วยกันได้อธิบายถึงความยากลำบากของพระมหาเถระเสียนจั้ง(พระถังคำเจ๋ง)และพระเถระรูปอื่นๆที่จงแปลพระสูตรต่างๆเป็นภาษาจีนชี้แนะให้ทุกคนพึงสดับตรับฟังพระธรรม อีกทั้งทราบถึงความสำคัญในการรักษาคัมภีร์พระสูตรต่างๆ ท่านเถระได้แสดงให้เห็นว่า การมองให้เห็นถึงปัญจขันธ์ล้วนเป็นสุญญะก็เพื่อเปลี่ยนแปลงการเข้าใจผิดของชาวโลกที่มีต่อคำว่าภพหรืออัตถิทุกข์โศกเวทนาของชาวโลกล้วนมาจากการยึดติดของอัตตาและการยึดติดของธรรมทุกคนเข้าใจผิดคำว่าภพนึกว่าเป็นภพที่มีคงอยู่จริงแต่ที่แท้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เกิดขึ้นและแตกดับหาใช่เป็นภพที่มีอยู่จริง ที่แท้แล้วเป็นภาวะริตตะ 

การเสวนาพระธรรมในครั้งนี้ใช้คำบรรยายอย่างเรียบง่ายแต่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระธรรมบรรยากาศเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ขันและภูมิปัญญาในการนี้พระเถระฯได้อธิบายถึงชื่อของพระหฤทัยสูตรความหมายในพระสูตรดังกล่าวชี้แนะให้พุทธบริษัทเห็นอย่างถ่องแท้ถึงภูมิปัญญาอันเลิศล้ำที่แฝงอยู่ในพระหฤทัยสูตรพระพุทธเจ้าในตรีโลกล้วนสำเร็จตรัสรู้ด้วยปรัชญาปารามิตะทั้งสิ้น

จากการที่พระเถระฯได้เทศนาธรรมโดยใช้คำเรียบง่ายและเข้าใจได้ดีทำให้ผู้ฟังทั้งหลายมีความตระหนักใหม่และเห็นถึงความสำคัญต่อพระหฤทัยสูตรพร้อมทั้งยินดีมากที่ค้นพบว่าที่แท้แล้วพระพุทธศาสนาอยู่ใกล้ชิดกับตัวเราเหลือเกินเพียงขอให้พวกเรารู้สึกไตร่ตรองพินิจพิเคราะห์ด้วยตนเองห่างไกลจากการละเมอเพ้อฝันต่างๆไม่ยึดติดในอัตตามีโพธจิตดำเนินชีวิตด้วยความเมตตากรุณาก็สามารถแยกแยะและเข้าใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นสุญญะหรือภพก็เป็นไปตามอิสสระภาวะ เป็นผลดีทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอีกด้วย


ต้อนรับพระเถระฯ


พระเถระฯจงนั่งลงที่โต๊ะแสดงธรรม


ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์


แสดงเทศนาธรรม


พุทธบริษัทตั้งอกตั้งใจสดับตรับฟัง


ทานข้าวในหอฉัน เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของพระสงฆ์ในวัดวาอาราม
 

1638 人数