ข่าวสารล่าสุด

คณะผู้แทนสงฆ์แห่งนครหางโจวเข้าร่วมการฝึกอบรมที่กรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่๒ธันวาคมนี้คณะผู้แทนสงฆ์ที่เข้าร่วมกันฝึกอบรมซึ่งมาจากสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจวและวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจวได้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยชิงฮว๋ากรุงปักกิ่งเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์สำหรับคณะผู้แทนสงฆ์ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้นำทีมโดยมร.ถางหมิงจ้วงรองเลขาธิการพรรคฯกองกิจการศาสนาปวงชนแห่งนครหางโจว และ พระเถระกวงฉวน ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว เจ้าอาวาส วัดหลิงอิ่นสื้อ ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้รับผิดชอบของพุทธสมาคมระดับเขตฯ ระดับอำเภอ และผู้รับผิดชอบของวัดวาอารามต่างๆรวม ๕๖ ท่าน

พระเถระกวงฉวน ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว เจ้าอาวาส วัดหลิงอิ่นสื้อ ได้ให้โอวาทในพิธีเปิดการฝึกอบรมว่า คณะสงฆ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาพึงร่วมมือกับสังคมอย่างใกล้ชิดแน่นเฟ้น พึงใช้วิชาความรู้จากการศึกษา จากการพินิจพิเคราะห์ และเข้าใจ ช่วยกันชี้นำและบริการแก่สังคมโดยรวม จากการพัฒนาจิตวิญญาณของตนเอง พัฒนาตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อสามารถบรรลุภารกิจของสงฆ์ในการชี้แนะสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายให้สมบูรณ์พูนผลมากยิ่งยิ่งขึ้น หวังว่าทุกท่านสามารถสงบจิตสงบใจและได้รับผลอันดีงามจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

การฝึกอบรมที่มีระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ในครั้งนี้ พระอาจารย์จงสิ้ง รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน  มร.หลิวเวย เลขาธิการสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน รวมทั้งวิทยากร นักวิชาการของแต่ละสาขาได้พากันให้คำบรรยายตามลำดับ ในการนี้ ได้ ได้เน้นความสำคัญกับการศึกษากลยุทธ์การพัฒนาประเทศที่เป็นพื้นที่และอาณาเขตเดียวกัน   ศึกษาสภาพของวัดวาอารามต่างๆและหน้าที่ทางการศึกษา รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีจีนตั้งแต่โบรารณกาล เป็นต้น ผู้บรรยายได้กล่าวด้วยเนื้อความที่เข้าใจง่าย และมีกรณีตัวอย่างที่ชัดแจ้ง พร้อมทั้งแนะนำผลงานวิจัยทางวิชาการของแต่ละสาขาให้ที่ประชุมได้ทราบ  จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ พระอาจารย์ทั้งหลายสามารถเข้าใจแนวทางและนโยบายของรัฐบาลกลางได้ดีขั้น ได้เสริมสร้างความเข้าใจถึงองค์ประกอบของความรู้ด้านต่างๆ และได้ตระหนักถึงหน้าที่และภารกิจอันใหญ่หลวงของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคมให้เจริญรุดหน้า ซึ่งมีผลดีต่อการพัฒนาพระพุทธศาสนาในมวลมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น ชี้นำพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้มีสัมปชัญญะ มีสัมมาทิฏฐิ ราณรงค์ให้มีสัมมาวาจา สัมมาปฏิบัติ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมโบราณอันดีงาม เพื่อเป็นคุณูปการแก่การพัฒนาสังคมให้เกิดความสมานฉันท์ต่อไป

การฝึกอบรมของคณะผู้แทนสงฆ์แห่งนครหางโจว ได้จบสิ้นบริบูรณ์ ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจื่อกวง เมื่อวันที่ ธันวาคม นี้

 


พิธีเริ่มการฝึกอบรม


พระเถระกวงฉวน ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่ง
นครหางโจว เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ กล่าวให้โอวาทฯ


มร. เลี่ยวเข่อปิน อาจารย์ประจำคณะภาษาจีนแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง บรรยายการฝึกอบรมฯ


มร.เฝิงไห่ฟา ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจ สำนักงายวิจัยนโยบายรัฐบาลกลาง กล่าวคำบรรยายฯ


พระอาจารย์จงสิ้ง รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน ให้การบรรยายฯ


พระอาจารย์ทั้งหลายตั้งใจฟังและศึกษาจากการฝึกอบรมฯ


อาจารย์และวิทยากรที่ร่วมให้การบรรยายฯ

1392 人数