ข่าวสารล่าสุด

เทศกาล“ตงจื้อ”(ฤดูหนาวได้เวียนมาถึง) วัดหลิงอิ่นสื้อมีพิธีถวายภักษาหารบูชาท่านอัจฉริยะทั้งสี่ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันหาเปรียบเปรยมิได้ของท่านปรมาจารย์

“เทศกาลตงจื้อเซ่นไหว้บรรพบุรุษพิธีการสำคัญดุจดังการเซ่นไหว้ในเทศกาลปีใหม่” เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม นี้ ตรงกับปฏิทินจีนวันที่สิบสอง เดือน สิบเอ็ด คือวันเวียนมาถึงของเทศกาลตงจื้อ ทางวัดหลิงอิ่นจื้อได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนาตั้งแต่โบราณกาลได้มีพิธีถวายภักษาหารบูชาท่านอัจฉริยะทั้งสี่ ดังเช่นวัดวาอารามอื่นๆ ร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านปรมาจารย์ทั้งหลาย ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติธรรมและจิตวิญญาณในการรับผิดชอบภารกิจเผยแพร่พระธรรมของพระสงฆ์รุ่นหลัง

ครั้นเสร็จสิ้นพิธี พระอาจารย์ที่จำวัดทุกรูปได้รวมตัวกันพร้อมหน้ากันที่พระอุโบสถเพื่อโปรดวิญญาณสัตว์โลกทั้งหลายด้วยพิธีโปรดวิญญาณที่เข้มงวดและศักดิ์สิทธิ์ เพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกอันนับจำนวนไม่ถ้วน ภาวนาขอให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายจงหลุดพ้นจากความทุกข์เวทนา ประสพกับความสงบสุข

ในขณะเดียวกัน ได้ถือโอกาสที่เทศกาลตงจื้อเวียนมาถึง ทางวัดหลิงอิ่นสื้อขอรณรงค์ให้สัตว์โลกทั้งหลายจงมีจิตใจเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ปฏิบัติแต่สิ่งดีงามที่เป็นประโยชน์สุขของส่วนรวม ปล่อยนกปล่อยปลา ปกปักษ์รักษาสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทานเจเพื่อสุขภาพ ยังกุศลผลบุญทั้งหลายอุทิศให้แก่เวไนยสัตว์โดยทั่วถึง ขอภาวนาให้สังคมโลกสันติสุข ปราศจากเภทภัยอันตรายต่างๆ สัตว์โลกทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุข มีโอกาสได้สดับฟังพระธรรม มีสัมมาทิฐิ ปฏิบัติแต่ในสิ่งที่เป็นผลดีต่อตัวเองและผู้อื่นด้วย


เสียงเจริญพระพุทธมนต์ดังก้องไปทั่วพระอุโบสถ


การบูชาเซ่นไหว้เพื่อโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลาย


บูชาท่านปรมาจารย์ทั้งหลายที่หมู่สถูปเจดีย์ในวัด

 

1386 人数