ข่าวสารล่าสุด

ห้องสมุดหวินหลินจัดกิจกรรมที่สำนักงานเขตถนนเฉียวซือ ศ.หลี่หมิงโหย่ว ได้กล่าวในงานเสวนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีโบราณ

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ศกนี้ ห้องสมุดหวินหลินแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้จัดกิจกรรมเดินเข้าหาสังคมโดยจัดกิจกรรม ณ สำนักงานถนนเฉียวซือ เขตหวีหาง ศ.หลี่หมิงโหย่ว อาจารย์ที่ปรึกษาของห้องสมุดหวินหลิน และศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียงได้กล่าวในการเสวนาเรื่องค่านิยมปัจจุบันของวัฒนธรรมประเพณีโบราณ

ท่านศ.หลี่หมิงโหย่ว ได้ผูกมิตรธรรมกับผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหลายด้วยความรู้และรายละเอียดที่อัดแน่นด้วยคุณภาพและวิชาการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณอันดีงาม บรรดาคุณครูร้อยกว่าท่านของศูนย์กลางการศึกษาของฝ่ายกิจกรรมสังคมถนนสายเฉียงซือ เขตหวีหางได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมี มร.หยางเจี้ยนห้าว เลขาธิการพรรคของศูนย์กลางการศึกษาฯเป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ศ. หลี่หมิงโหย่ว ได้ยกตัวอย่างถึงคำขวัญลัทธิสายปราชญ์ที่เชิดชูการกตัญญูต้องมาก่อน และในใต้หล้าย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยกคำสอนของลัทธิสายเต๋าที่ว่า ธรรมะทุกอย่างย่อมเป็นไปตามธรรมชาติ และกฎข้อที่ว่าทุกอย่างกลับคืนสู่สามัญ และคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยปัญจขันธ์ล้วนเป็นสุญญะ ความเมตตากรุณาช่วยค้ำจุนโลก เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นโครงสร้างวัฒนธรรมโบราณอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์พิเศษของจีน มาอธิบายให้ผู้ฟังได้เข้าใจด้วยภาษาที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยสาระ พร้อมทั้งอธิบายถึงค่านิยมอันสำคัญของสังคมในปัจจุบัน

กิจกรรมการเดินเข้าหาสังคมของห้องสมุดหวินหลินเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีโบราณในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๕ และก็ถือเป็นกิจกรรมครั้งสุดท้ายสำหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๕ หลังจากเสร็จสิ้นการเสวนาแล้ว พระอาจารย์หุ้ยเฉิง ผู้รับผิดชอบของห้องสมุดหวินหลินรวมทั้งจิตอาสาแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อได้ช่วยกันมอบปฏิทินปี ๒๐๑๖ที่จัดพิมพ์เป็นพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กิจกรรมครั้งนี้ได้จบลงด้วยบรรยากาศที่อำนวยพรสรรเสริญแก่กันและกัน


กิจกรรมเดินเข้าหาสังคมแห่งห้องสมุดหวินหลิน—
ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่สำนักงานเขตถนนเฉียวซือฯ


ศ.หลี่หมิงโหย่ว ได้กล่าวเสวนาในหัวข้อค่านิยมปัจจุบันของวัฒนธรรมประเพณีโบราณ


มร. หยางเจี้ยนห้าว เลขาธิการศูนย์กลางการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมพร้อมดำเนินการเสวนาฯ


ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ตั้งใจฟังอย่างจดจ่อ


สภาพการประชุมเสวนาฯ


แจกจ่ายปฏิทินที่จัดพิมพ์โดยวัดหลิงอื่นสื้อให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่าน

1606 人数