ข่าวสารล่าสุด

พระเถระกวงฉวน กล่าวบรรยายในการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบของวัดวาอารามต่างๆแห่งเมืองตงหยาง

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ต้นปี ค.ศ.๒๐๑๖ ได้มีการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบของวัดวาอารามต่างๆที่สังกัดสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งเมืองตงหยาง มณฑลเจ๋อเจียง ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ ซึ่งพระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้กล่าวบรรยายแก่บรรดาพระภิกษุและฆราวาสในหัวข้อ“ความรู้สึกนึกคิดของรูปแบบด้านวินัยของพระพุทธศาสนาในปี ค.ศ.๒๐๑๕”

พระเถระกวงฉวนได้ยกตัวอย่างรูปแบบการปฏิบัติด้านวินัยและความเป็นไปอันแท้จริงของคณะสงฆ์ในอาเซียเช่นประเทศญี่ปุ่น เกาหลี พม่า เป็นต้น ได้ใช้วิสัยทัศน์ในแง่ประชาโคมโลกมาพิจารณาปัญหาการพัฒนารูปแบบทางด้านวินัยของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันของจีน จงเน้นหนักถึงหัวใจสำคัญอันแท้จริงของปัญหาด้านวินัยล้วนอยู่ที่ไตรสิกขานั่นคือ ศีล สมาธิ ปัญญา พึงยึดถือหลักการสามสิ่งนี้แล้วพยายามอย่างมีหยุดยั้ง พระเถระกวงฉวนยังได้ยกตัวอย่างใจความที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ได้กล่าวคำปราศรัยในองค์กรใหญ่ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และเทคโนโลยี่ของสหประชาชาติ ได้ย้ำนักย้ำหนาว่าศาสนาพุทธในจีนกำลังอยู่ในยุคสมัยที่ดีเลิศที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน พึงอาศัยโอกาสอันดีงามนี้พัฒนาวินัยของพระพุทธศาสนาเพื่อพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ และวางเงื่อนไขเพื่อการส่งเสริมพัฒนาของตัวเองให้ทันเหตุทันการณ์ นอกจากนี้ พระเถระกวงฉวนยังได้กล่าวแนะนำถึงในปีแห่งวินัยพระพุทธศาสนาได้รณรงค์ให้ศาสนาพึงปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่านต่างก็ได้รับประโยชน์จากการบรรยายและให้โอวาทที่มีเนื้อหาสาระคลอบคลุมทั้งในแนวกว้างและแนวลึกของพระเถระกวงฉวน ทุกท่านล้วนแสดงความจำนงจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาจีน

 

1235 人数