ข่าวสารล่าสุด

ตามปฏิทินจีน วันที่ ๘ เดือน ๑๒ (ล่าปา) ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ วัดหลิงอิ่นสื้อมีพิธีบูชาพระทางศาสนาตามประเพณี

วันที่ ๑๗ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๖ ตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๘ เดือน ๑๒ (ล่าปา) ซึ่งตามพุทธศาสนานิกายมหายาน ถือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธองค์ วัดหลิงอิ่นสื้อได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนาจีน จัดให้มีพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีพระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ พระอาจารย์เจี้ยซิง เจ้าอาวาสวัดจิ่งซันหวั้นโส้วซัน พระอาจารย์อี้กว่าง ผู้กำกับดูแลวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้ร่วมกันเป็นประธานดำเนินพิธีการ พุทธบริษัทสี่แห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งภายในและจากต่างประเทศหลายพันคนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย พิธีการได้ดำเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน วินัย ประเพณี ศักดิ์สิทธิ์และเคร่งครัด ทุกท่านที่เข้าร่วมล้วนอิ่มเอิบไปด้วยความปีติยินดีในธรรมคุณ

สำหรับการแสดงธรรมเทศนาในช่วงเช้านั้น วัดหลิงอิ่นสื้อ ได้นิมนต์พระอาจารย์เจี้ยซิง เจ้าอาวาสวัดจิ่งซันหวั้นโส้วสื้อ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว ขึ้นนั่งธรรมาสน์เทศนาธรรม ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธศาสนา อาศัยหลักธรรมแห่งปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธศาสนาอธิบายให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเหตุเกิดและผล พอเกิดเหตุนี้ ย่อมทำให้เกิดอีกเหตุหนึ่งจามมา แต่ถ้าเหตุดับ ทุกอย่างย่อมดับตามไปด้วย เรียกร้องให้ทุกท่านจงละเว้นความชั่ว ประกอบแต่ความดี ยึดถือคำสอนของพระพุทธองค์ ความมีเมตตากรุณา ให้อภัย ยอมรับและกตัญญูกตเวที ทำคุณูปการต่อส่วนรวม รับใช้สังคม จงลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเกี่ยวกับแนวทางของพระพุทธศาสนาในมวลมนุษย์ พัฒนาให้เป็นแดนสุขาวดีในโลกมนุษย์ใบนี้

นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ ๑ ถึง วันที่ ๘ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจีน พระอาจารย์ ฆราวาส และจิตอาสาของวัดหลินอิ่นสื้อ ได้พากันไปเยี่ยมเยียนสถานอนุเคราะห์คนชรา มูลนิธิสงเคราะห์ต่างๆ ในเขตโจวผู่ จ่วนถาง ฯลฯ ได้มอบข้าวต้มมธุปายาสและคำกลอนอวยพรตรุษจีน ให้แก่คนชราทั้งหลายรวมทั้งสวัสดีปีใหม่(ตรุษจีน)อำนวยพรให้คนชราทั้งหลายให้รู้สึกอบอุ่น อิ่มอกอิ่มใจโดยทั่วกัน


พระอาจารย์ทั้งสามร่วมกันเป็นประธานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาฯ


พระอาจารย์เจี้ยซิง ขึ้นนั่งธรรมาสน์แสดงธรรมเทศนา


พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงสดับตรับฟังการเทศนาอย่างตั้งอกตั้งใจ


ข้าวต้มมธุปายาสที่ร้อนๆช่วยขับไล่ความหนาวเย็นของอากาศได้ดี


จัดส่งข้าวต้มมธุปายาสไปให้ประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสถานที่ต่างๆ


พิธีกรรมถวายบูชาพระทางพระพุทธศาสนา


พุทธศาสนิกชนต่างพากันลุยน้ำลุยฝนมาร่วมพิธีกันอย่างหนาแน่น


ข้าวต้มมธุปายาสที่ร้อนๆและเปี่ยมไปด้วยความอุ่นอกอุ่นใจ

 

1271 人数