ข่าวสารล่าสุด

วัดจงเทียนจู๋ฝ่าจิ่งฉานสื้อ มีพิธีฉลองการขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสของพระอาจารย์เหวยเฉิน

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๖ ซึ่งตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๑๖ เดือน ๑๒ ของปีมะแม วัดจงเทียนจู๋ฝ่าจิ้งฉานสื้อแห่งนครหางโจว มีพิธีฉลองการขี้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสของ พระอาจารย์เหวยเฉิน พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้เข้าร่วมพิธีพร้อมทั้งเป็นผู้มอบอัฏฐบริขารให้แก่พระอาจารย์เหวยเฉิน ผู้หลักผู้ใหญ่และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีฯประกอบด้วย มร.จางเจี้ยนถิง รองผู้ว่าราชการนครหางโจว มร.หนีจงหยาง รองผู้อำนวยการคณะกรรมการศาสนามวลชน มณฑลเจ๋อเจียง มร.หยางจื้อกัง และ มร.ถังหมิงจ้วง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ กองศาสนามวลชนแห่งนครหางโจว เป็นต้น สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนมีสาส์นมาแสดงความยินดี ผู้รับผิดชอบสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว และพุทธสมาคมระดับเมือง อำเภอ ตำบลต่างๆ ผู้รับผิดชอบวัดวาอารามระดับเมืองต่างๆ รวมทั้งรองอธิการบดีวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจวเป็นต้น ล้วนมาร่วมพิธีฯ ซึ่งมีพุทธบริษัทสี่รวม ๘๐๐ คนพากันมาร่วมพิธีครั้งนี้

ในพิธีดังกล่าว รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งมณฑลเจ๋อเจียง พระมหาเถระเว่ยเจิน รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาหางนครหางโจว มร.หยางเจิงเหวิน กรรมการกิตติมศักดิ์ สภาวืทยาศาสตร์และสังคมแห่งชาติของจีนในนามนักวิชาการทั้งหลาย มร.จางเจี้ยนถิง รองผู้ว่าราชการนครหางโจว ฯลฯ ได้ขึ้นกล่าวคำปราศรัยตามลำดับ หลังจากนั้น พระอาจารย์เหวยเฉิน เจ้าอาวาสวัดจงเทียนจู๋ฝ่าจิ้งฉานสื้อได้กล่าวแสดงความขอบคุณ

ในขณะเดียวกัน ตามประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาของพระพุทธศาสนาที่ยึดหลักให้บริการต่อสังคม สร้างคุณูปการให้แก่สัตว์โลกทั้งหลาย ซึ่งเป็นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติของวงการพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว วัดฝ่าจิ้งฉานสื้อได้ถือโอกาสที่พระอาจารย์เหวยเฉินได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งแสนหยวนให้แก่สถานอนุเคราะห์คนชราเกิงโหลวแห่งเมืองเจี้ยนเต๋อ ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงพระเถระเหวยเฉินและพระอาจารย์ทุกรูปรวมทั้งฆราวาสของวัดฯมีน้ำใจรักและห่วงใยต่องานอนุเคราะห์คนชรา มีจิตใจเมตตาปราณีต่อสังคม รวมทั้งการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์ด้วย


พระเถระซินเฉิง มอบจีวรให้พระอาจารย์เหวยเฉิน


พระเถระอี๋จั้ง มอบลูกประคำแก่พระอาจารย์เหวยเฉิน


พระเถระกวงฉวนมอบอัฏฐบริขารแก่พระอาจารย์เหวยเฉิน


พระเถระจื้อหมิงมอบบาตรแก่พระอาจารย์เหวยเฉิน


พระเถระเว่ยเจินมอบการปัดแก่พระอาจารย์เหวยเฉิน


พระเถระเจี้ยหยวนมอบคทาแก่พระอาจารย์เหวยเฉินพระเถระติ้งเปิ่นมอบคทาเซนแก่พระอาจารย์เหวยเฉิน


พระเถระเจี้ยซิงมอบหยกยู่อี่แก่พระอาจารย์เหวยเฉิน


พระอาจารย์เหวยเฉินชูคทาต่อประตูใหญ่เข้าวัดพร้อมกล่าวคำส
วดของพระพุทธศาสนาจากนั้นเดินเข้าวัด


สภาพในหอธรรมฯ


ผู้หลักผู้ใหญ่และตัวแทนผู้มีเกียรติกล่าวปราศรัย


ในนามของวัดฝ่าจิ้งฉานสื้อมอบทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งแสนหยวน
ให้แก่สถานอนุเคราะห์คนขราแห่งเมืองเจี้ยนเต๋อ

 

1407 人数