ข่าวสารล่าสุด

พระอาจารย์และฆราวาส วัดหลิงอิ่นสื้อ ล้อมรอบเตาไฟร่วมกันฉลองต้อนรับตรุษจีน

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๖ วัดหลิงอิ่นสื้ออันเป็นวัดเก่าแก่โบราณได้จัดกิจกรรมล้อมรอบเตาไฟร่วมกันฉลองตรุษจีน พุทธบริษัทสี่ได้มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรำลึกถึงวัฒนธรรมการล้อมรอบเตาไฟ ร่วมวงสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ มีรายการการแสดงนาฏศิลป์ต่างๆมากมาย สนุกสนานครื้นเครงเพื่อต้อนรับการเวียนมาถึงของเทศกาลตรุษจีน


สภาพของกิจกรรมล้อมรอบเตาไฟฯ


พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อให้โอวาท


รายการการแสดงต่างๆมากมายในกิจกรรมล้อมรอบเตาไฟฉลองตรุษจีน


รายการการแสดงที่พระอาจารย์และฆราวาสร่วมกันเขียนบทกำกับรวมทั้งแสดงด้วย
เป็นความสนุกสนานครื้นเครงที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาของศาสนาพุทธ

 

1158 人数