ข่าวสารล่าสุด

คนชรา๖๐กว่าคนที่อยู่บ้านคนเดียวไร้ญาติมิตรมาร่วมฉลองตรุษจีนที่วัดหลิงอิ่นสื้อ

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๖ ซึ่งตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๒๗ เดือน ๑๒ ซึ่งเป็นวันก่อนเทศกาลตรุษจีน มูลนิธิสาธารณประโยชน์ หวินหลินแห่งนครหางโจว ได้เชิญคนชรา ๖๐ กว่าคนที่อยู่บ้านโดเดี่ยวเดียวดายไร้ญาติมิตรมาไหว้พระที่วัดหลิงอิ่นสื้อเพื่อลิ้มรสอาหารเจต่างๆและร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน

เวลาเที่ยง ภายในหอฉันอันราบเรียบของวัดโบราณหลิงอิ่นสื้อ เสียงสนทนาหัวเราะดังมาไม่ขาดสาย คนชรา ๖๐ กว่าคนต่างได้รับการอวยพรและให้โอวาทจากพระอาจารย์ของวัด มีโอกาสแบ่งปันความรู้ต่างๆเกี่ยวพุทธศาสนาด้วยกัน คนชราทั้งหลายต่างพากันสอบถามเพื่อเรียนรู้จากพระอาจารย์ที่เทศน์โดยไม่ขาดสาย ต่างคนต่างแสดงความสงสัยและความคิดเห็นอันเกี่ยวกับการดำรงชีวิตกันอย่างคึกคัก

ในระยะหลายปีที่ผ่านมานี้ มูลนิธิสาธารณประโยชน์หวินหลินได้จัดกิจกรรมอนุเคราะห์มอบความรักความห่วงใยต่อสังคมมาตลอดไม่เคยขาด ในแต่ละปีจะมีคนชราจากองค์กรที่ต่างกันเดินทางมาที่วัดหลิงอิ่นสื้อ เพื่อมารับรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีโบราณอันดีงาม การเชื้อเชิญคนชราที่ไร้ญาติมิตรจำนวนมากเช่นนี้มารับประทานอาหารต้อนรับตรุษจีนที่วัดหลิงอิ่นสื้อในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาของมูลนิธิสาธารณประโยชน์หวินหลินรวมทั้งวัดหลิงอิ่นสื้อ

เท่าที่ทราบมา การที่มูลนิธิสาธารณประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจวได้ให้ความห่วงใยต่อผู้ชรานั้น ถือเป็นการปฏิบัติที่พร้อมเผชิญหน้ากับสภาพของสังคมที่นับวันจะกลายเป็นสังคมคนชรามากขึ้นเรื่อยๆ และก็เป็นกิจกรรมที่ทดลองแนวใหม่ที่องค์กรสาธารณประโยชน์ร่วมกันแสดงความรักความห่วงใยต่อผู้ชรา มูลนิธิสาธารณประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจวยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างในด้านที่เกี่ยวกับความห่วงใยต่อคนชรา โดยได้ขยายขอบเขตกิจกรรมไปจนถึงการที่คณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้านหรือถนนแต่ละสายในสังคมของนครหางโจวได้พากันไปเยี่ยมเยียนคนชราที่อยู่บ้านโดดเดี่ยวอย่างเป็นนิจ เพื่อรณรงค์ให้สังคมจงได้ให้ความรักความห่วงใยทั้งทั้งด้านร่างกายและจิตใจของคนชรา เสริมสร้างให้สังคมมีบรรยากาศกตัญญูเคารพนับถือผู้ชราอันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม สร้างคุณูปการให้นครหางโจวมีความอบอุ่นมีความสมาฉันท์ยิ่งๆขึ้น


บรรดาผู้ชราพากันลิ้มรสอาหารเจของวัดหลิงอิ่นสื้อ


พระอาจารย์อี้กว่างกล่าวอวยพรตรุษจีนแก่ผู้ชรา


ภายใต้การนำพาของพระอาจารย์ ผู้ชราได้เดินชมวัดหลิงอิ่นสื้ออันเป็นวัดที่เก่าแก่


ผู้ชราทั้งหลายมีโอกาสได้ฟังการเทศน์สัมมาธรรมแล้วต่างมีความปิติยินดีและศรัทธา


ทุกคนยินดีและมีความสุขในรสพระธรรม

 

986 人数