ข่าวสารล่าสุด

สวัสดีปีใหม่(ตรุษจีน)----วัดหลิงอิ่นสื้อ 
วัดอันเก่าแก่โบราณร่วมพันปีขออำนวยพรแด่ทุกๆท่าน

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๖ ซึ่งตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๒๙ เดือน ๑๒ ----ถือว่าเป็นคืนวันส่งท้ายปีเก่าตามประเพณีจีน อันเป็นวารดิถีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ มีการฉลองชัยกันทั่วประเทศ ในวาระที่เทศกาลตรุษจีนเวียนมาถึงนี้ วัดหลิงอิ่นสื้อได้มีพิธีศาสนาอำนวยพรตรุษจีน ขออธิษฐานให้สากลโลกสันติสงบสุข ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข งานครั้งนี้ พระอาจารย์ต่างๆ ขอวัดหลิงอิ่นสื้อ และบรรดาจิตอาสาของวัด รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศร่วมพันคนได้พากันมาร่วมกันอย่างเอิกเกริก สถานที่จัดงานเป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ผู้ร่วมงานทุกคนต่างอิ่มเอิบไปด้วยธรรมปีติ


ท่ามกลางพิธีอำนวยพรทางศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์น่าศรัทธา เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย


พุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศร่วมกันอำนวยพรในพระมหาอุโบสถ
อธิษฐานภาวนาให้บ้านเมืองและประชาชนสันติสุข ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล


พระอาจารย์อี้กว่าง ผู้ดูแลกำกับ วัดหลิงอิ่นสื้อจงเป็นประธานพิธีฯ


เสียงเจริญพระพุทธมนต์ และเสียงระฆังดังตระหง่านก้องกังวานไปทั่วพระมหาอุโบสถ


จิตอาสาของวัดหลิงอิ่นสื้อแจกจ่ายธูปคนละสามดอกให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกคนฟรี


การจุดธูปบูชาพระที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา


อธิษฐานขอพร


ขอพรเทศกาลตรุษจีน
ครั้นได้เวลาเลยเที่ยงคืน ท่ามกลางเสียงระฆังที่ดังตระหง่านเป็
นการบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของปีศักราชใหม่


ผู้ร่วมงานต่างพากันอวยพรให้แก่กันและกัน


บูชาพระด้วยความศรัทธา


พิธีอวยพรตรุษจีนได้เสร็จสิ้นลงด้วยความบริบูรณ์ปีติเป็นอย่างยิ่ง


ข้าพเจ้าได้ขอพรให้ท่านที่วัดหลิงอิ่นสื้อ

 

1076 人数