ข่าวสารล่าสุด

เมตตากรุณาโปรดสรรพสัตว์---วัดหลิงอิ่นสื้อจัดพิธี
ปล่อยปลาขอพรในฤดูใบไม้ผลิประจำปีวอก

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๖ ซึ่งตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๒๒ ของเดือนแรก พุทธบริษัทสี่แห่งวัดหลิงอิ่นสื้อได้มีพิธีปล่อยปลา ฤดูใบไม้ผลิประจำปีวอก ณ ริมแม่น้ำเฉียนถางเจียง เพื่อคุ้มครองสัตว์โลกและขอพร พระอาจารย์แห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ และฆราวาส พุทธศาสนิกชนสองร้อยกว่าคนได้มาร่วมพิธีครั้งนี้ พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้จุดธูปเป็นประธานพิธี เป็นตัวแทนของสรรพสัตว์ในพิธีสำนึกผิดและเป็นสรณะต่อพระรัตนตรัย พร้อมทั้งได้ถือโอกาสนี้ให้โอวาทเกี่ยวกับความหมายอันลึกซึ้งของการปล่อยปลาให้แก่ฆราวาสที่มาร่วมงานทั้งหลาย

พระเถระกวงฉวนได้ตอกย้ำให้ทุกคนจงจดจำหัวใจสำคัญของพิธีปล่อยปลา เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจอันเมตตากรุณา เอื้ออารีต่อสรรพสัตว์ของพระพุทธศาสนา รักและหวงแหนต่อชีวิต ให้ความสำคัญต่อชีวิต พวกเราพึงสำนึกในแง่ของสัตว์โลกที่กำลังจะปลดปล่อยว่า การปล่อยปลาก็คือการคุ้มครองสิ่งมีชีวิต โดยเป้าประสงค์อันแท้จริงของการปล่อยปลาก็คือการคุ้มครองสิ่งมีชีวิตนั่นเอง หวังว่าในชีวิตประจำวันของทุกคน สามารถปล่อยปลา คุ้มครองสิ่งมีชีวิตได้ทุกกาลเทศะที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

ในพิธีปล่อยปลา ผู้ร่วมพิธีทุกคนพนมมืออธิษฐาน ขอให้สิ่งมีชีวิตที่ได้ปล่อยไปวันนี้จะไม่ถูกร่างแหใดๆจับได้อีก สามารถปลดปล่อยและดำเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระทั้งปวง


ท่านเจ้าอาวาสเป็นประธานพิธีฯ


พระอาจารย์ทั้งหลายจงเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานขอพรให้แก่
สรรพสัตว์ตามวินัยการปล่อยสัตว์อย่างเคร่งครัด


พุทธศาสนิกชนทั้งหลายพากันสวดพระพุทธมนต์


ท่านเจ้าอาวาสจุดธูปพิธีฯ


สภาพสถานที่ในพิธีปล่อยปลา


ปล่อยปลาริมแม่น้ำ


ผู้ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อคุ้มครองชีวิตต่างๆที่ปล่อยไป อธิษฐานให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะ
ไม่ถูกร่างแหจับได้อีก และมีชีวิตที่อิสระ สุดท้ายได้ไปเกิดในสุคติ

 

1098 人数