ข่าวสารล่าสุด

ห้องสมุดหวินหลินจับมือกับสำนักงานเขตถนนไฉ่เหอ ร่วมก่อตั้งห้องสมุดเหอเซียงซูเวี่ยน

เพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมในวงสังคมให้เจริญก้าวหน้า เพื่อกระตุ้นสีสันต์ลีลาการดำรงชีพของวัฒนธรรมชาวบ้านในตัวเมืองให้มีชีวิตชีวามากขึ้น ห้องสมุดหวินหลินแห่งวัดหลินอิ่นสื้อได้จับมือกับสำนักงานเขตถนนไฉ่เหอร่วมกันก่อตั้งห้องสมุดเหอเซียงซูเวี่ยนโดยมีพิธีเปิดป้ายในวันที่ ๒ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๖ พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้เป็นประธานพิธีเปิดป้ายพร้อมให้โอวาท ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น มร.เฉินหัว รองผู้อำนวยการเขตเจียงกั้น มร.ฮว๋างกั๋วซิง รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองเขตเจียงกั้น มร.หวีกว่างปิง เลขาธิการด้านแรงงานพรรคของสำนักงานเขตถนนไฉ่เหอ ฯลฯ ได้มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย

ห้องสมุดเหอเซียงซูเวี่ยน มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมโบราณจีนอันดีงาม กระตุ้นวัฒนธรรมของเขตฯให้มีสีสันต์มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเมืองให้สูงขึ้น จะจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆที่หลากหลายด้วยรูปแบบ มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์เป็นระยะๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมโบราณดันดีงามสามารถประยุกต์กับการพัฒนาสังคมแนวใหม่

กิจกรรมครั้งนี้ ห้องสมุดหวินหลินยังได้เผยแพร่เกล็ดความรู้ในการจัดกลุ่มของประเภทอาหารเจเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้ที่มาร่วมพิธีเปิด พร้อมทั้งได้จัดเตรียมอาหารเจของวัดหลินอิ่นสื้อให้ทุกคนได้ลองชิมดู เป็นการเสนอหลักการพร้อมแนวทางวัฒนธรรมการทานอาหารเจเพื่อผสมผสมกลมกลืนกับความเป็นจริงให้แก่ชาวบ้านเขตถนนไฉ่เหออีกด้วย


พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ กล่าวให้โอวาท


สภาพในงานพิธีเปิดฯ


พิธีเปิดป้ายห้องสมุดเหอเซียงซูเวี่ยน


เผยแพร่ส่งเสริมวัฒนธรรมการทานอาหารเจ


การสาธิตขั้นตอนในการประกอบอาหารเจ


ชาวบ้านในเขตฯพากันลองชิมรับประทานอาหารเจของวัดหลิงอิ่นสื้อ

 

1189 人数