ข่าวสารล่าสุด

พระเถระกวงฉวน กล่าวให้โอวาทแก่โรงยาบาลเหรินห
มินแห่มณฑลเจ๋อเจียงในหัวข้อ“สวัสดีท่านพระโพธิสัตว์”

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๖ พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลเหรินหมินแห่งมณฑลเจิ๋อเจียง ไปกล่าวให้โอวาทแก่โรงพยาบาลเหรินหมินฯในหัวข้อ”สวัสดีท่านพระโพธิสัตว์” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังในครั้งนี้ร่วมพันคน

การเสวนาธรรมครั้งนี้ มีมร.จางต้าหง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเหรินหมินฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ พระเถระกวงฉวนได้เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ระหว่างการแพทย์และพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมอันเมตตากรุณาของพระพุทธศาสนาผสมผสานกับการรักษาพยาบาลช่วยเหลือคนเจ็บไข้ที่เป็นอาชีพอันประเสริฐ พร้อมเปรียบเปรยจิตวิญญาณของแนวทางพระพุทธและพระโพธิสัตว์เหมือนกับลักษณะการทำงานของนายแพทย์และพยาบาลทั้งหลายที่ช่วยเหลือชีวิตคน รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย ให้กำลังใจแก่ผู้ที่เป็นหมอและพยาบาล จงมีจิตใจที่เมตตา ปราณี กตัญญู และอดทนอดกลั้นต่อผู้เจ็บป่วยทั้งหลาย ใช้วิชาชีพที่ทันสมัยก้าวหน้าขจัดความเจ็บไข้ของผู้ป่วย ช่วยให้สัตว์โลกทั้งหลายสามารถพ้นจากทุกข์เวทนาต่างๆ

สุดท้าย พระเถระกวงฉวนได้ใกล่าวให้กำลังใจว่า ทุกคนล้วนสามารถเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทั้งนั้น จึงขอใช้ประโยคที่ว่า”สวัสดีท่านพระโพธิสัตว์”อันเป็นการทักทายคุณหมอพยาบาลทั้งหลายด้วยใจจริงพร้อมทั้งฝากความหวังไว้กับท่านเหล่านี้


พระเถระกวงฉวนกล่าวให้โอวาทในหัวข้อ“สวัสดีท่านพระโพธิสัตว์”ได้อธิบายและ
เพรียกหาจิตวิญญาณของพระโพธิสัตว์ที่จงช่วยเหลือมวลมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก


มร.จางต้าหง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเหรินหมินแห่ง
มณฑลเจ๋อเจียงเป็นผู้ดำเนินรายการการเสวนาธรรมฯ


สภาพการเสวนาธรรม


คุณหมอและพยาบาลได้ยืนฟังการให้โอวาทอย่างใจจดใจจ่อ


ผู้ฟังบางท่านนั่งฟังกับพื้น


หลังจบการให้โอวาท พระเถระกวงฉวนได้ลงนามในสมุดเป็นที่ระลึก

1134 人数