ข่าวสารล่าสุด

วันคล้ายวันประสูติพระมหาโพธิสัตว์กวนอิน วัดหลิงอิ่นสื้อจัดพิธีรับไตรสรณคมน์ 

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๖ (ตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๑๙ เดือนสอง)----ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระมหาโพธิสัตว์กวนอิน พุทธศาสนิกชนร่วมห้าร้อยคนที่มาจากเมืองต่างๆทั่วประเทศมาพร้อมเพรียงกันที่วัดหลิงอิ่นสื้อเพื่อร่วมพิธีไตรสรณคมน์ ในพิธีดังกล่าว ได้นิมนต์พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อเป็นผู้ดำเนินการรับไตรสรณคมน์

ได้เวลาเก้าโมงเช้า พุทธศาสนิกชนที่ร่วมพิธีได้มาพร้อมเพรียงกันที่ตำหนักพระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้า พระอาจารย์ซงหรุ่ยได้อธิบายขั้นตอนและระเบียบในพิธีรับไตรสรณคมน์ พอได้เวลา สิบโมงเช้า พิธีรับไตรสรณคมน์ก็เริ่มต้น

ในพิธีกรรมนี้ พระเถระกวงฉวนได้อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับไตรสรณคมน์ เกี่ยวกับพระรัตนตรัย พร้อมทั้งให้กำลังใจทุกท่านที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าว่า หลังจากได้รับไตรสรณคมน์แล้วพึงศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง โดยให้ประยุกต์การปฏิบัติธรรมเข้ากับชีวิตประจำวันและการงานของตน


พระเถระกวงฉวนจุดธูป


พระอาจารย์ซงหรุ่ย อธิบายถึงขั้นตอนและระเบียบของพิธีรับไตรสรณคมน์


พระเถระกวงฉวนเทศนาธรรม


พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีฯได้ตั้งอกตั้งใจฟังเทศน์


กราบไหว้เพื่อรับไตรสรณคมน์


การแบ่งปันธรรมปีติ

 

1148 人数