ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อจัดพิธีกรรมศาสนาเหลียงฮว๋างป่าวชั่น—การสำนึกบาป

ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง วันที่ ๓ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๖ เนื่องในเทศกาลเช็งเม้งเซ่นไหว้บรรพบุรุษ วัดหลิงอิ่นสื้อมีพิธีกรรมทางศาสนาเมตตากรุณาเหลียงฮว๋างป่าวชั่น—การสำนึกบาป ขึ้นเป็นเวลา ๗ วัน ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พิธีกรรมศาสนาเหลียงฮว๋างป่าวชั่นได้เริ่มขึ้น ณ ตำหนักพระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้า โดยมีพระเถระกวงฉวน ท่านเจ้าอาวาสเป็นประธานพิธี จุดธูปเทียน ภาวนาขอให้พระพุทธและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายได้โปรดเมตตากรุณาปกป้องคุ้มครอง ดลบันดาลให้สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีความเป็นอยู่สงบสุข

ในช่วงระยะเวลาที่มีพิธีกรรมฯ นอกจากพระอาจารย์ที่จำวัดแล้ว ยังมีพระสงฆ์ ฆราวาสและพุทธศาสนิกชนจากนครหางโจว๗๐๐ กว่าคน มาร่วมพิธีตามแต่ความสะดวกของแต่ละคน พิธีกรรมศาสนานี้ได้เสร็จสิ้นบริบูรณ์ในวันที่ ๓ เมษายน


สภาพในพิธีกรรมศาสนาฯ


ฆราวาสและพุทธศาสนิกชนพนมมืออธิษฐาน

 

1321 人数