ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อได้จัดพิธีกรรมบูชาบรรพบุรุษเนื่องในเทศกาลเช็งเม้ง

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๖ ซึ่งเป็นวันก่อนเทศกาลเช็งเม้ง—เซ่นไหว้บรรพบุรุษหนึ่งวัน พระอาจารย์จากวัดหลิงอิ่นสื้อ ฆราวาสรวมทั้งพระอาจารย์จากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว ร่วมร้อยกว่าคนได้พากันไปบูชาสักการะที่สถูปเจดีย์ของพระปรมาจารย์เหลียนฉือ เพื่อรำลึกท่านปรมาจารย์แต่ละรูปในอดีต พร้อมทั้งกระตุ้นให้สาวก ลูกศิษย์ลูกหารุ่นหลังจงศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะ หมั่นฝึกปฏิบัติไตรสิกขา เพื่อช่วยเหลือเวไนยสัตว์ทั้งหลาย


พระอาจารย์ออกเดินนำฆราวาสและพุทธศาสนิกชนไปบูชาสถูปเจดีย์ของปรมาจารย์


สถูปเจดีย์ของท่านปรมาจารย์เหลียนฉือ


จุดเทียนเพื่อรำลึกถึงปรมาจารย์ต่างๆในอดีต


ท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมา ทุกคนได้บูชาสักการะและรำลึกถึง
ปรมาจารย์ด้วยจิตใจอันเปี่ยมด้วยศรัทธาและคารวะ

 

1148 人数