ข่าวสารล่าสุด

ห้องสมุดหวินหลิน แห่งวัดหลิงอื่นสื้อ ได้จัดการฝึกอบรมวิชาว่าด้วยอารายธรรมจีน รุ่นที่ ๑๐ 

ในระหว่างวันที่ ๑ ถึง วันที่ ๔ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๖ การฝึกอบรมวิชาว่าด้วยอารายธรรมจีน รุ่นที่ ๑๐ ของห้องสมุดหวินหลินแห่งวัดหลินอิ่นสื้อได้มีขึ้นตามหมายกำหนดการ ศาสตราจารย์หวังเสียไถ้ จากสำนักงานวรรณคดีศึกษา แห่งสภาวิทยาศาสตร์สังคมจีน อดีตศาสตราจารย์หลี่หมิงโหย่ว จากสาขาวิชาปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง พระอาจารย์หุ้ยเหริน รองอธิการบดีวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว รวมทั้งพระภิกษุและนักวิชาการหลายท่านได้ผลัดกันขึ้นเวทีบรรยาย การฝึกอบรมวิชาว่าด้วยอารายธรรมจีนในงวดนี้มีเวลารวม ๔วัน ได้มีผู้ที่สนใจศึกษาวัฒนธรรมดั้งเดิมต่างๆสมัครเข้ารับการฝึกอบรมรวม ๑๔๐ กว่าคน

ในช่วงระยะเวลา ๔ วันของการฝึกอบรม วิทยากรแต่ละท่านได้สลับกันบรรยายถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามในด้านต่างๆของจีน มีการอธิบายถึงตำราอันเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของลัทธิปราชญ์—ขงจื้อ มีการเสนอแนะให้เลือกศึกษาแนวทางอันเรียบง่ายของตำราหรือคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา และตำราพื้นฐานของลัทธิเต๋า มีผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมจากวงการสังคมต่างๆได้เข้าร่วมกันฝึกอบรมอย่างคึกคัก พากันลิ้มรสชาติที่งามสง่าแต่หนักแน่นของวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศจีน

ตั้งแต่มีการฝึกอบรมวิชาว่าด้วยอารายธรรมจีน รุ่นที่ ๑ เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๔ เป็นต้นมา ทางผู้จัดฯได้ยึดมั่นหลักการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้เข้าใจและซาบซึ้งในสติปัญญาของวัฒนธรรมจีน เพื่อสืบทอดสาระสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม จวบจนบัดนี้ ได้จัดขึ้นมาครบ ๑๐ รุ่นแล้วและก็ประสพความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีการบรรยายวิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมมาร้อยกว่าครั้ง มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรวม ๑๕๐๐ กว่าคน การฝึกอบรมวิชาว่าด้วยอารายธรรมจีนของห้องสมุดหวินหลินได้สร้างโอกาสและเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยน ศึกษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน เพื่อให้วัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีเด่นสง่างามสามารถซึมซับเข้าสู่บุคคลทั่วไป และเป็นคุณูปการแก่สังคมโดยรวมอีกด้วย


การเริ่มฝึกอบรมวิชาว่าด้วยอารายธรรมจีน รุ่นที่
๑๐ ของห้องสมุดหวินหลิน แห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ


ศาสตรจารย์หวังเสียไถ้ จากสำนักงานวรรณคดีศึกษาแห่งสภาวิทยาศาสตร์
สังคมจีน ได้บรรยายในหัวข้อ กลุ่มนักวิชาการในสมัยราชวงศ์ซ่ง


ผู้เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

1161 人数