ข่าวสารล่าสุด

มูลนิธิกองทุนสงเคราะห์สาธารณะประโยชน์ หวินหลิน   มอบอาหารเช้าด้วยใจรักให้แก่คนชราและพนักงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๖ กลุ่มกิจกรรมอาหารเช้าด้วยใจรัก หวินหลินของมูลนิธิกองทุนสงเคราะห์สาธารณะประโยชน์หวินหลิน แห่งนครหางโจว ได้มีกิจกรรมขึ้น ณ โรงอาหารสำหรับคนชราของสายถนนชิงโป เขตซั่งเฉิง เพื่อมอบอาหารเช้าด้วยใจรักให้แกบรรดาคนชราและพนักงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในละแวกดังกล่าว

ตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิกองทุนสงเคราะห์สาธารณะประโยชน์หวินหลินเป็นต้นมา ได้พยายามต่อยอด ส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งความเมตตากรุณาต่อสังคมส่วนรวมมาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ จากการทดลองจัดกิจกรรมมอบอาหารเช้าในครั้งนี้ มูลนิธิกองทุนสงเคราะห์สาธารณะประโยชน์ จะพิจารณาจัดกิจกรรมเคารพนับถือคนชราและสามารถสงเคราะห์อำนวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านมากยิ่งขึ้น จะทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ด้วยจิตกุศล โดยเริ่มต้นจากการมอบอาหารมื้อเช้าด้วยใจรักอันอร่อย เพื่อยืนหยัดทำความดีในระยะยาวต่อไป ให้บริการแก่สังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มีคนมากขึ้นหันมาให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงาม ส่งเสริมการสร้างคุณูปการให้สังคมเกิดความสมานฉันท์ยิ่งๆขึ้นไป

 

1142 人数