ข่าวสารล่าสุด

อุปรากร(งิ้วจีน)คุนฉวี่-สามัญญผลเรื่องพระเจ้าอชาติศัตรูที่มีเนื้อความดั้งเดิมมาจากพระพุทธศาสนา ได้เปิดการแสดงที่วัดหลิงอิ่นสื้อ

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๖ อุปรากรคุนฉวี่หรืองิ้วแห่งเจ๋อเจียงที่ได้นำเนื้อเรื่องจากสามัญญผลสูตรอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าอชาติศัตรูได้เปิดการแสดงขึ้นด้านหน้าพระมหาอุโบสถของวัดหลิงอิ่นสื้อ พุทธบริษัทสี่ได้พากันนั่งชมการแสดงอุปรากรครั้งนี้ด้วยกัน

อุปรากรคุนฉวี่หรืองิ้วเจ๋อเจียงได้นำเอาเนื้อเรื่องจากสามัญญผลสูตร (อชาติศัตรูสูตร) อมิตายุรธยานสูตรและมหาปรินิพพานสูตร ฯลฯ อันเป็นพระสูตรทางพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานประพันธ์ขึ้นมา อาศัยรูปแบบและเทคนิคการแสดงศิลปะทางเวทีสมัยใหม่ ผสมผสานกับการใช้ภาษายุคปัจจุบันเพื่อแสดงออกให้ถึงความดี ความชั่ว ความอบอุ่น เย็นชาในครอบครัวและวงศาคณาญาติ ได้อธิบายอย่างมีนัยสำคัญถึงการทำความดี ละเว้นความชั่วอย่างชัดแจ้ง

ใช้อุปรากรหรืองิ้วดั้งเดิมเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่เรื่องราวพระสูตรต่างๆของศาสนาพุทธ เป็นการทดลองส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาในแนวทางและรูปแบบใหม่ๆ ขณะเดียวกันก็เป็นยากระตุ้นให้แก่ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมให้เกิดพลังใหม่ๆขึ้น พวกเราหวังว่าจะอาศัยโอกาสในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้น เพื่อต่อไปจะมีการแสดงอุปรากรที่ใช้เนื้อเรื่องของพระพุทธศาสนามาแสดงมากยิ่งขึ้น

 

1061 人数