ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสือได้ก่อตั้งทุนการศีกษา“นักศึกษาเชิดชูคุณธรรม”ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งมณฑลเจ๋อเจียง

วันที่ ๘ มิถุนายน ค.ศ.๒๐๑๖ ได้มีพิธีลงนามก่อตั้งทุนการศึกษา“นักศึกษาเชิดชูคุณธรรม”ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งมณฑลเจ๋อเจียง อันดำเนินการโดยมูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินของวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว ซึ่งมีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ มร.หูเสิ้งจวิน หัวหน้าสำนักงานศาสนาจากกองศาสนาชุมชนแห่งนครหางโจว พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ พระอาจารย์ฉางฝ่า ประธานมูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลิน มร.หม่าป่าวหลง รองหัวหน้าสำนักงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งเจ๋อเจียง มร.ซูจิง หัวหน้าศูนย์กลางบริหารช่วยเหลือสนับสนุน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งเจ๋อเจียง มร.สวี่กั๋วเฉิง หัวหน้าฝ่ายบริหารนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเจ๋อเจียง มร.จางฟางหยวน หัวหน้าศูนย์สุขภาพจิต ฝ่ายงานนักศึกษา วิทยาลัยสื่อสารมวลชนแห่งเจ๋อเจียง มร.สวีจิ้ง อาจารย์วิชาการจากศูนย์สุขภาพจิต ฝ่ายงานนักศึกษา วิทยาลัยทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าพลังน้ำแห่งเจ๋อเจียง ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงฯ

พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้กล่าวเน้นในระหว่างปราศรัยว่า ในสังคมปัจจุบันที่อารยะธรรมทางด้านวัตถุได้เจริญสุดขีด การส่งเสริมคุณธรรมดั้งเดิมอันดีงามของจีน การเสริมสร้างบรรยากาศที่ยกย่องเชิดชูคุณธรรมและคุณงามความดี ส่งเสริมความสมานฉันท์แห่งสังคม ล้วนเป็นทั้งภาระและหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่พึงรับผิดชอบร่วมกัน เราคาดหวังว่า การก่อตั้งทุนการศึกษา“นักศึกษาเชิดชูคุณธรรม” จะเป็นแบบอย่างอันดีงามที่จะได้รับการสนองตอบจากสังคม ชักจูงให้ส่วนรวมให้ความสำคัญต่อการศึกษาและยกระดับคุณภาพชองคุณธรรมให้สูงยิ่งๆขึ้น ส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปสั่งสมแต่คุณงามความดี เข้าใจรู้แจ้งเกี่ยวกับคุณธรรม เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อการยกระดับบรรยากาศอันดีงามของสังคมให้สูงขึ้น อาศัยวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของจีนเป็นอนิจสงต่อสังคมปัจจุบัน

ในพิธีลงนาม พระอาจารย์ฉางฝ่า ประธานมูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลิน ได้ร่วมลงนามในหนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับทุนการศึกษา“นักศึกษาเชิดชูคุณธรรม” กับผู้รับผิดชอบฝ่ายงานนักศึกษาของสถาบันการศึกษา ๔ แห่งอันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเจ๋อเจียง วิทยาลัยสื่อสารมวลชนแห่งเจ๋อเจียง วิทยาลัยทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าพลังน้ำแห่งเจ๋อเจียง ตามลำดับ ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้ง ๔ แห่งรวมทั้งอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่านพากันแสดงขอบคุณที่มูลนิธิสาธารณะประโยชน์หวินหลินได้ก่อตั้งทุนการศึกษา“นักศึกษาเชิดชูคุณธรรม”ขึ้นมา พร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะพิจารณากลั่นกรองเพื่ออนุมัติทุนการศึกษานี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ยึดหลักการแห่งยุติธรรม ทัดเทียมกัน และโปร่งใส งานการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา“นักศึกษาเชิดชูคุณธรรม”จะกระทำไปพร้อมกับการประชาสัมพันธ์เรื่องผลงานดีเด่น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงนัยสำคัญของการศึกษาโดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างถี่ถ้วน


พิธีการลงนามในข้อตกลงได้มีขึ้น ณ หออวตังสกะฯ วัดหลิงอิ่นสื้อ


พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสือกล่าวปราศรัย


มร.หูเสิ้งจวิน หัวหน้าสำนักงานฯ กล่าวปราศรัยในพิธีลงนามฯ


พระอาจารย์ฉางฝ่าลงนามในข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งเจ๋อเจียง


พระอาจารย์ฉางฝ่า ลงนามในข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเจ๋อเจียง


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

1139 人数