ข่าวสารล่าสุด

พระเถระกวงฉวนนำคณะพุทธบริษัทสี่ไปสักการะที่เกาะผู่ถัวซานอันเป็นสถานที่สถิตของพระโพธิสัตว์กวนอิน

วันที่ ๙ กรกฎาคม ค.ศ.๒๐๑๖ พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว ได้พาคณะพุทธบริษัทสี่ร่วม ๒๐๐ คนเดินทางไปสักการะที่เกาะผู่ถัวซานซึ่งเป็นสถานที่สถิตของพระโพธิสัตว์กวนอินโดยวิธีเดินทุกสามก้าวก้มลงกราบจรดพื้นหนึ่งครั้ง โดยช่วงเช้าเวลาประมาณ แปดนาฬิกาเศษ พระอาจารย์กวงฉวนได้จุดธูปสักระหน้าซุ้มประตูใหญ่ของเกาะที่ชื่อว่าผู่ถัวเสิ้งจิ่ง-กวนอินเต้าฉ่างซึ่งมีความหมายว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งผู่ถัวอันเป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์กวนอิน จากนั้นเริ่มต้นการสักการะที่เดินทุกสามก้าวก้มลงกราบจรดพื้นหนึ่งครั้ง ซึ่งจุดหมายปลายทางการสักการะครั้งนี้อยู่ที่พระมหาอุโบสถหยวนทงเป่าเตี้ยนแห่งวัดผู่จี้สื้อ โดยใช้เวลาเดินกราบทั้งสิ้นสี่ชั่วโมงเศษ

พระอาจารย์กวงฉวนได้นำคณะพุทธบริษัทสี่ไปสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิน ณ เกาะผู้ถัวซานนั้น ได้ปฏิบัติติดต่อกันมามากกว่า ๑๖ปีแล้วไม่เคยขาด พระอาจารย์กวงฉวนได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายในปัจจุบันให้ประจักษ์ถึงความศรัทธาและลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังของสาวกพระพุทธองค์ การสักการะด้วยวิธีเดินสามก้าวก้มลงกราบจรดพื้น ที่เป็นรูปแบบดั้งเดิมในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาได้แสดงออกให้ชาวโลกได้เห็นถึงความวิริยะ อุตสาหะ สัมมาปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมด้วยความเพียร และการช่วยเหลือชาวโลก ของพุทธบริษัทสี่ทั้งหลาย


พระอาจารย์กวงฉวนนำคณะฯไปสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิน


ในระหว่างทางที่เดิน-กราบสักการะฯ


ฆราวาสและพุทธศาสนิกชน


เด็กและเยาวชนก็มาร่วมการสักการะด้วย


การสักการะด้วยวิธีเดิน-กราบเช่นนี้ได้สร้างความประทับ
ใจแก่ประชาชนสองข้างทางเป็นอย่างยิ่ง


พิธีนมัสการและสักการะได้เสร็จสิ้นบริบูรณ์ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พากัน
อธิษฐานอุทิศบุญกุศล ที่พระมหาอุโบสถหยวนทงเป่าเตี้ยน แห่งวัดผู่จี้สื้อ

 

1099 人数