ข่าวสารล่าสุด

พระอาจารย์วัดหลิงอิ่นสื้อเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมแห่งทวีปยุโรป

วันที่ ๒ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๖ พระอาจารย์ของศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเล่นหมากล้อมแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งหมากล้อมแห่งทวีปยุโรป ครั้งที่ ๖๐ ที่มีขึ้น ณกรุงเซ็นปีเตอร์เบริก ประเทศรัสเซีย การแข่งขันหมากล้อมทวีปยุโรปถือเป็นกิจกรรมหมากล้อมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานรายการหนึ่ง เป็นที่ลือเลื่องมากในบรรดาประเทศตะวันตก และเป็นการกิจกรรมสำคัญมากรายการหนึ่งสำหรับผู้รักการเล่นหมากล้อมจะเข้าร่วมด้วยในทุกๆปี และระยะหลายปีให้หลังมานี้ ได้มีผู้รักการเล่นหมากล้อมจากประเทศทางตะวันออกก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆ

สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว ได้ก่อตั้งศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ เมื่อ ค.ศ.๒๐๐๙ เพื่อการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในมวลมนุษย์ โดยเฉพาะหมากล้อมมีบทบาทสำคัญในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของวงการพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว มีคุณูปการต่อการพัฒนาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ยกระดับชื่อเสียงทางวัฒนธรรมของนครหางโจวบนเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งมีผลดีอันยาวไกลต่อการสร้างสรรค์ความสมานฉันท์ของสังคมอีกด้วย

กิจกรรมครั้งนี้ นำทีมโดยพระอาจารย์เจี๋ยเลี่ยง ผู้อำนวยการศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหมากล้อม โดยมีความหวังว่าจากการเดินทางไกลไปผืนแผ่นดินใหญ่แห่งยุโรปเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปะการเล่นหมากล้อมกับผู้รักการเล่นหมากล้อมทั้งหลาย จะสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของจีนไปสู่ต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น


ทีมผู้เล่นหมากล้อมแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อปรากฎตัวในสถานที่แข่งขันหมากล้อมแห่งทวีปยุโรป


พระอาจารย์จากวัดหลิงอิ่นสื้อกำลังแข่งขันหมากล้อมกับผู้เล่นชาวต่างชาติ


มอบของระลึกให้แก่การแข่งขันหมากล้อมแห่งทวีปยุโรป


การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

988 人数