ข่าวสารล่าสุด

มูลนิธิเงินกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งนครหางโจวบริจาคเงินช่วยเหลือเขตประสพภัยพิบัติจากดินถล่มในพื้นที่ลี่สุ่ย

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ ๒๘ กันยายน ค.ศ.๒๐๑๖ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุเมจิ หมู่บ้านธรรมชาติซูชุนซั่งชุน ตำบลเป่ยเจี้ย อำเภอสุยชาง เมืองลี่สุ่ย มณฑลเจ๋อเจียง ได้เกิดดินถล่ม เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๗ คน มีบ้านที่ถูกดินถล่มฝังมิด ๒๐ หลังคาเรือน และยังมีอีก ๒๐ คนที่ติดต่อไม่ได้

พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อสภาพของเขตภัยพิบัติ ทางมูลนิธิเงินกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งนครหางโจว ได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งล้านหยวนถ้วน ผ่านชมรมส่งเสริมกิจการเชิดหน้าชูตาแห่งเมืองลี่สุ่ย เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ช่วยเหลือพื้นที่ประสพภัยดังกล่าว

มูลนิธิเงินกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งนครหางโจว ก่อตั้งโดยวัดหลิงอิ่นสื้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการกุศลที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ช่วยเหลือผู้ประสพภัย สงเคราะห์ผู้แร้นแค้น อนุเคราะห์สังคมคนชราและเด็กกำพร้า ช่วยเหลือกิจการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของมูลนิธิฯ เพื่อเผยแพร่สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ในวงสังคม

1458 人数