ข่าวสารล่าสุด

พระอาจารย์กวงฉวน ได้ให้โอวาทแก่ผู้รับศีลของวัดชีถ่าฉานสื้อว่า จงอย่าลืมเจตนาดั้งเดิมอันแน่วแน่

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๖ พิธีรับศีลขนาดใหญ่ของวัดชีถ่าฉานสื้อได้ดำเนินมาถึงวันที่ ๙ แล้ว พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจวซึ่งได้รับการนิมนต์จากพระอาจารย์เข่อเสียง เจ้าอาวาสวัดชีถ่าฉานสื้อ รวมทั้งฆราวาสของวัดดังกล่าว ได้ไปเทศนาธรรมในหัวข้อ จงอย่าลืมเจตนาดั้งเดิมอันแน่วแน่ ให้แก่บุคคลที่เพิ่งมารับศีลจำนวน ๓๒๐ กว่าท่าน เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้รับศีลทุกท่าน จงอย่าลืมเจตนาดั้งเดิมอันแน่วแน่ จงยึดศีลวินัยเป็นครู ปฏิบัติธรรมและรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง ตั้งปณิธานอันแน่วแน่และยืนยาว รับผิดชอบหน้าที่ของตถาคตและสืบทอดเจตนารมณ์ของพระพุทธฯ

ในการเทศธรรมของพระอาจารย์กวงฉวนในครั้งนี้ ท่านได้ยึดหลักคำฝากฝังอันเมตตากรุณาของพระพุทธองค์ และคุณูปการต่างๆมากมายในการเผยแพร่พระธรรมของบรรดาพระเถระต่างๆในอดีตที่ผ่านมา ผสมผสานกับเงื่อนไขการพัฒนาก้าวหน้าของสังคมยุคใหม่ จงให้กำลังใจแก่ผู้รับศีลใหม่ทุกคนยึดหลักของไตรสิกขาอันเป็นอนาสนะ นั่นคือศีล สมาธิและปัญญา เพิ่มพูนชีวะปัญญา บ่มเพาะจิตใจแห่งธรรมมะให้ยืนยาว

สุดท้ายพระอาจารย์เข่อเสียง เจ้าอาวาสวัดชีถ่าฉานสื้อได้เป็นตัวแทนของบรรดาพระภิกษุและฆราวาสของวัดฯ รวมทั้งผู้ที่มารับศีลทุกท่าน กล่าวขอบคุณพระอาจารย์กวงฉวนที่จงเมตตากรุณา มาให้โอวาทเทศนาธรรม พร้อมทั้งกำชับครั้งแล้วครั้งเล่าว่าขอให้ผู้ที่มารับศีลใหม่ทุกท่านจงรักและหวงแหนปัจจุบันกาล จงศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยความกระตือรือร้น อย่าลืมเจตนาดั้งเดิมอันแน่วแน่ วิริยะอุตสาหะอย่างไม่ลดละ


พระอาจารย์กวนฉวนให้โอวาทหัวข้อจงอย่าลืมเจตนาดั้งเดิมอันแน่วแน่


ทุกคนนั่งฟังการแสดงธรรมด้วยความตั้งใจ


พระอาจารย์เข่อเสียง เจ้าอาวาสวัดชีถ่างฉานสื้อ กล่าวปราศรัย

 

1514 人数