ข่าวสารล่าสุด

ลูกศิษย์ที่เคยรับไตรสรณคมน์ของวัดหลิงอิ่นสื้อได้กลับเข้าวัดมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งและกิจกรรมนี้ก็จบสิ้นด้วยความบริบูรณ์

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๑๖ กิจกรรมการกลับเข้าวัดมาทบทวนของบรรดาลูกศิษย์ที่เคยรับไตรสรณคมน์ของวัดหลิงอิ่นสื้อ รวมทั้งพิธีรับศีลแปดได้เสร็จสิ้นด้วยความบริบูรณ์ ในช่วงระยะเวลาสามวันของกิจกรรมกลับเข้าวัดใหม่ครั้งนี้ บรรดาฆราวาสได้สัมผัสเรียนรู้อย่างใกล้ชิดถึงชีวิตประจำวันของพระภิกษุทั้งหลายในวัดวาอาราม จากกิจกรรมที่ได้ร่วมทำวัตรเช้า วัตรเย็น การคัดลอกคัมภีร์พระสูตรต่างๆ ช่วยการวิปัสสนา สามารถทะลุถึงภายในจิตใจของตนเอง ปรับปรุงแก้ไชอัตตา ช่วยชำระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง

นอกจากนี้ พระอาจารย์ทั้งหลายของวัดหลิงอิ่นสื้อยังได้แนะนำให้บรรดาฆราวาสทราบถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดฯ ให้โอวาทให้ทุกคนทราบถึงความหมายของไตรสรณคมน์ บนหนทางของการปฏิบัติธรรม ได้ให้ กำลังใจฆราวาสทั้งหลายจงมีจิตใจและการปฏิบัติธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยังประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น(อัตตหิตะและปรหิตะ) เป็นคุณูปการต่อสังคมส่วนรวม และถึงขั้นนิพพานหลุดพ้นในที่สุด


สดับตลับฟังการเทศนาพระสูตรฯ


คัดลอกคัมภีร์พระสูตรฯ


รับประทานอาหาร


ร่วมสวดมนต์

1455 人数