ข่าวสารล่าสุด

มูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์ หวินหลิน มีพิธีมอบทุนการศึกษา“นักศีกษาซ่างเต๋อ-เชิดชูคุณธรรม”

 เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๖ มูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลิน แห่งหางโจว ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา“นักศึกษาซ่างเต๋อ-เชิดชูคุณธรรม”ประจำปี ๒๐๑๖ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งหางโจว มร.หูเสิ้งจวิน หัวหน้าสำนักงานศาสนา กองกิจการศาสนามวลชนแห่งหางโจว พระอาจารย์กวงฉวน จากวัดหลิงอิ่นสื้อ ผู้รับผิดชอบจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งหางโจว วิทยาลัยสื่อสารมวลชนแห่งเจ๋อเจียง มหาวิทยาลัยโปลี่เทคนิคแห่งเจ๋อเจียง วิทยาลัยทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าพลังน้ำแห่งเจ๋อเจียง รวมทั้งบรรดานักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆจำนวน ๕๘ คน ได้มาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว

ในพิธีมอบทุนการศึกษา อาจารย์จูสู้อิง ผู้รับผิดชอบเงินกองทุนการศึกษา“นึกศึกษาซ่างเต๋อ-เชิดชูคุณธรรม”ของมูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลิน ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้ผลัดกันขึ้นไปมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก จากนั้น พระอาจารย์กวงฉวน ท่านหัวหน้าหูเสิ้งจวิน อาจารย์จูปิน จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีเลกทรอนิกส์ แห่งหางโจว ได้ผลัดกันขึ้นไปกล่าวคำปราศรัย

มูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงาม สนับสนุนกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ผลักดันให้ทุกคนจงทำแต่ความดี ส่งเสริมสังคมให้เกิดความสมานฉันท์ ตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิกองทุนฯเป็นต้นมาได้จัดตั้งทุนการศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ส่งเสริมให้ครูบาอาจารย์ และนักศึกษาทั้งหลายจงอุทิศตนขวนขวายหาความรู้ด้วยความวิระยะอุตสาหะ เพื่อเป็นคุณูปการในด้านการผลักดันสืบทอดและคิดค้นสิ่งใหม่ๆด้าน

เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.๒๐๑๖ ที่ผ่านมานี้ มูลนิธิกองทุนสาธารณะประโชน์หวินหลิน ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งหางโจว วิทยาลัยสื่อสารมวลชนแห่งเจ๋อเจียง มหาวิทยาลัยโปลี่เทคนิคแห่งเจ๋อเจียง วิทยาลัยทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าพลังน้ำแห่งเจ๋อเจียง รวม ๔ แห่ง ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับทุนการศึกษา“นักศึกษาซ่างเต๋อ-เชิดชูคุณธรรม”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีส่วนในการช่วยยกระดับคุณธรรมของสังคมและเสริมสร้างศีลธรรมโดยรวมแห่งสังคมให้ดียิ่งๆขึ้นไป


สภาพในพิธีมอบทุนการศึกษา“นักศีกษาซ่างเต๋อ-เชิดชูคุณธรรม”


พระอาจารย์กวงฉวนกล่าวให้โอวาท


หัวหน้าหูเสิ้งจวินกล่าวให้โอวาท


อาจารย์จูปินกล่าวปราศรัย


นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา“นักศึกษาซ่างเต๋อ-เชิดชูคุณธรรม”

1754 人数