ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อแจกข้าวมธุปายาส(ล่าปาโจว)ให้แก่สังคมทั่วไป

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๖ เวลาเช้า พระอาจารย์รวมทั้งจิตอาสาของวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้พากันขนข้าวมธุปายาส(ล่าปาโจว)ชุดแรกที่เพิ่งปรุงเสร็จหยกๆ ขึ้นรถเพื่อเรียงรายไปแจกในย่านชุมชนที่มีคนชรากระจุกตัวอยู่อาศัยและสถานอนุเคราะห์ของมูลนิธิต่างๆเป็นอันดับแรก อาทิเช่น สถานอนุเคราะห์คนชรา สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า เป็นต้น

การแจกข้าวมธุปายาส(ล่าปาโจว)เป็นประเพณีดั้งเดิมที่วัดหลิงอื่นสื้อได้ปฏิบัติติดต่อกันมาหลายปีมิเคยขาด สำหรับปีนี้ก็เหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมา จะทยอยแจกจ่ายให้แก่ชุมชน หน่วยงานทางสังคมต่างๆ รวมทั้งสิ้น สามแสนชุด ข้าวมธุปายาสแต่ละชุดได้รองรับเอาความรักความห่วงใยและการทักทายอำนวยพรจากวัดหลิงอิ่นสื้อเพื่อนำความอบอุ่นความเป็นศิริมงคลให้แก่ทุกๆท่านในนครหางโจว

1565 人数