ข่าวสารล่าสุด

อาศัยภาพวาดและบทความที่ดีๆผูกมิตรธรรมสัมพันธ์ เพื่อให้ความฝันของโรงเรียนโพธิกลายเป็นความจริง

วันที่ ๗ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๗ กิจกรรม“อาศัยภาพวาดและบทความที่ดีๆผูกมิตรธรรมสัมพันธ์ เพื่อให้ความฝันของโรงเรียนโพธิฯ กลายเป็นความจริง” ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจวได้มีขึ้น ณ หอธรรมของวัดหลิงอิ่นสื้อ พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ มร.อู๋ซานหมิง รองประธานชมรมศิลปินแห่งมณฑลเจ๋อเจียง พระอาจารย์จาวกวนหั้น จากโรงเรียนโพธิแห่งเมือง หรุ่ยลี่ มณฑลหยูนนาน รวมทั้ง บุคคลที่รักและห่วงใยกิจกรรมสาธารณะประโยชน์จากแวดวงต่างๆในสังคมร้อยกว่าท่านได้พากันเข้าร่วมด้วย พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ มร.อู๋ซานหมิง พระอาจารย์จาวกวนหั้น ได้ขึ้นกล่าวคำปราศรัยตามลำดับ

โรงเรียนโพธิแห่งเมือง หรุ่ยลี่ มณฑลหยูนนานนั้น พระเถระจ้าวเติ่ง ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งเมือง หรุ่ยลี่ ที่เป็นพระเถระชาวไท เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลกรสงฆ์ที่มีความสามารถรอบด้านในนิกายเถรวาทของพระพุทธศาสนาจีน ส่งเสริมให้พระพุทธศาสนามีบทบาทและคุณูปการมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน ในระยะเวลา ๑๒ ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนดังกล่าว ได้มีการฝึกอบรมบุคคลกรด้านต่างๆให้แก่วัดวาอารามรวมทั้งวงสังคมเป็นจำนวนมาก ค่าใช่จ่ายทุกอย่างของครูและนักเรียนทางโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด แต่เมื่อเวลาผ่านไป การเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปอย่างยากลำบาก ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านต่างๆต้องหยุดชะงักลง ต้องการความอนุเคราะห์ทางด้ายทุนทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง ครั้นมูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจวได้ทราบข่าวดังกล่าว ขึงรีบเดินทางไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนนี้ที่หยูนนานทันที พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครูและนักศึกษาสงฆ์ในโรงเรียน เมื่อกลับถึงนครหางโจวแล้วก็รีบรณรงค์รวมพลังจากสังคมในวงการต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลที่มีชื่อว่า “อาศัยภาพวาดและบทความที่ดีๆผูกมิตรธรรมสัมพันธ์ เพื่อให้ความฝันของโรงเรียนโพธิฯกลายเป็นความจริง” ดังกล่าวนี้

ในกิจกรรมครั้งนี้ พระอาจารย์จาวกวนหั้น ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว รวมทั้งศิลปินที่ได้บริจาคภาพวาด ภาพคัดลายมือพู่กันจีน และผู้มีจิตศรัทธามาร่วมผูกมิตรธรรมทุกท่าน อีกทั้งบุคคลจากแวดวงสังคมต่างๆที่มีความรักและห่วงใยต่อโรงเรียนโพธิฯ ท่านกล่าวว่า ทางโรงเรียนโพธิฯจะปฏิบัติเหมือนที่เคยทำมาในการสิบทอดพระพุทธศาสนา พัฒนาบุคคลกรทางด้านพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น

สุดท้าย พระอาจารย์กวงฉวน ได้เป็นตัวแทนของมูลนิธิกองทุนสาณารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว มอบเงินการกุศลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหยวนถ้วนให้แก่โรงเรียนโพธิฯ แห่งเมือง หรุ่ยลี่ พร้อมทั้งได้กล่าวปิดงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ท่านขอให้ทุกานจงสืบทอดความเมตตา กรุณา การให้อภัย และความกตัญญูของพระพุทธศาสนา เพื่อให้บริการแก่สรรพสัตว์ และวงสังคมโดยรวม จงใช้การปฏิบัติอย่างแท้จริงในการเผยแพร่จิตวิญญาณของพระพุทธศาสนาในมวลมนุษย์ ร่วมกันพัฒนาดินแดนบริสุทธิ์ในโลกมนุษย์


สภาพในงานกิจกรรมฯ


สภาพในงานกิจกรรมฯ


พระอาจารย์กวงฉวนให้โอวาท


มร.อู๋ซานหมิง กล่าวปราศรัย


พระอาจารย์จาวกวนหั้น กล่าวปราศรัย


พระอาจารย์กวงฉวนเป็นตัวแทนมูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลิน
แห่งหางโจว มอบเงินการกุศลให้แก่โรงเรียนโพธิฯแห่งเมือง หรุ่ยลี่ฯ

1892 人数