ข่าวสารล่าสุด

ปีระกาทองอันเปี่ยมไปด้วยความสิริมงคล
วัดหลิงอิ่นสื้อขออำนวยพรให้แก่ทุกๆท่าน

ปีวอกอันเป็นมงคลได้ผ่านพ้นไปแล้วพร้อมกับศักราชเก่า
ปีระกาได้เวียนมาถึงพร้อมกับตรุษจีนอันเปี่ยมด้วยความสมปรารถนา

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ภายใต้การปกปักษ์คุ้มครองจากแสงธรรมอันเมตตาของพระพุทธองค์ ขออำนวยพรให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จงอุตสาหะปฏิบัติกุศลกิจต่างๆ จงวิริยะในการบำเพ็ญธรรม ใช้จิตวิญญาณของพระโพธิสัตว์ส่งเสริมศาสนาพุทธเพื่อสังคม จงมีจิตสำนึกอันเมตตา กรุณา กตัญญู รู้คุณ โอบอ้อม อารี ในการช่วยเหลือโลกมนุษย์ให้กลายเป็นดินแดนแห่งศรัทธาและสง่าผ่าเผย จงเผยแพร่พลังเชิงบวกในด้านสัมมาทิฐิและสัมมาปฏิบัติ จงเป็นทูตสันถวะของพุทธศาสนาเพื่อสังคม นำความอบอุ่นและชื่นชมยินดีให้แก่ผู้ที่พบเห็นทุกๆท่าน ทุกๆกาลเทสะ

พุทธบริษัทสี่ของวัดหลิงอิ่นสื้อขอจุดธูปอธิษฐาน ให้เกิดสันติภาพทั่วโลก ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ประชาราษฎร์สงบสุข ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ขออำนวยพรให้ผู้ใจบุญทั้งหลายสุขภาพพลานามัยและจิตใจ แข็งแรงสมบูรณ์ ถึงพร้อมด้วยปัญญาและบุญบารมีเทอญ

พระอาจารย์กวงฉวน วัดหลิงอิ่นสื้อ

สภาพของวัดหลิงอิ่นสื้อในคืนก่อนวันตรุษจีนฯ

พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาสักการะ ที่วัดหลิงอิ่นสื้อในคืนก่อนวันตรุษจีนฯ

พิธีกรรมขอศีลขอพรในคืนก่อนวันตรุษจีนฯ

พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ เคาะระฆัง
เพื่อให้ศีลให้พรแด่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

 

1581 人数