ข่าวสารล่าสุด

ฆราวาสที่เคยรับไตรสรณคมน์ที่วัดหลิงอิ่นสื้อ ได้กลับเข้าวัดเพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ในวัดอีกครั้งหนึ่ง ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗

วันที่ ๗ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๗ ฆราวาสที่เคยรับไตรสรณคมน์ที่วัดหลิงอิ่นสื้อ ได้กลับเข้าวัดเพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ในวัดอีกครั้งหนึ่ง ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗ ได้มีพิธีขึ้น ณ วัดตงหยางเทียนป่าวฉานสื้อ การกลับเข้าวัดครั้งนี้มีกิจกรรมรวม ๕ วัน โดยมีคณะพระอาจารย์จากวัดหลิงอิ่นสื้อเป็นผู้คอยชี้แนะการกลับมาสัมผัสชีวิตประจำวันภายในวัดวาอาราม

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือบันเทิงใดๆ เพื่อความสะดวกของฆราวาสในการละวางเหตุปัจจัยภายนอกทุกอย่าง ตั้งอกตั้งใจแสวงหาธรรมะ โดยในระหว่างนี้ ภายใต้การดูแลชี้แนะอย่างใกล้ชิดของพระอาจารย์ ฆราวาสทุกท่านจะร่วมปฏิบัติวัตรเช้า วัตรเย็น สวดมนต์ คัดลายมือคัมภีร์พระสูตร และรับศีลแปด เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชีวิตประจำวันและวินัยขั้นพื้นฐานของพระภิกขุที่จำวัดทั้งสิ้นพิธีเปิดการกลับเข้าวัดฯในครั้งนี้

ฆราวาสรับประทานอาหารในหอฉัน

คัดลายมือคัมภีร์พระสูตรต่างๆ

 

1540 人数