ข่าวสารล่าสุด

วันคล้ายวันประสูติพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗ วัดหลิงอิ่นสื้อมีพิธีไตรสรณคมภ์

วันที่ ๑๖ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๗ ตรงกับวันประสูติของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร มีพุทธศาสนิกชนร่วมห้าร้อยคนที่มาจากเมืองต่างๆทั่วประเทศได้เดินทางมารวมตัวด้วยพร้อมเพรียงกัน ณ หอธรรมของวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว ในการนี้ได้นิมนต์พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อเป็นประธานพิธีไตรสรณคมน์

พระเถระกวงฉวนได้อธิบายให้ทุกคนที่มาร่วมพิธีได้ทราบถึงความหมายของการรับไตรสรณคมน์ อะไรคือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันเป็นพระรัตนตรัย พร้อมทั้งพร่ำสอนทุกคนว่า ในฐานะที่เป็นพุทธสาวกแห่งพระรัตนตรัย พึงหมั่นเรียนรู้ ฝึกฝนและถือปฏิบัติสม่ำเสมอหลังจากที่ได้รับไตรสรณคมน์แล้ว ในชีวิตประจำวันของตนพึงรู้จักปรับสภาพของร่างกายและจิตใจ มีจิตใจที่อนุโมทนา ชื่นชม ยินดีและสรรเสริญอยู่เสมอ มีความเมตตา กรุณา กตัญญูรู้คุณ โอบอ้อมอารี ปฏิบัติธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะ

พระอาจารย์ซงหรุ่ยแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้อธิบายให้ทุกคนทราบถึงระเบียบและพิธีของไตรสรณคมน์รวมทั้งพิธีทางศาสนาบางอย่าง สภาพในพิธีมีบรรยากาศที่น่าศรัทธา น่าเลื่อมใส ทุกขั้นตอนได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ทุกคนล้วนเต็มไปด้วยคามปีติในธรรม

พร้อมเพรียงกัน ณ หอธรรม

พระอาจารย์กวงฉวนแสดงธรรม

ทุกท่านกำลังรับไตรสรณคมน์

1444 人数