ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อ เปิดอบรมจิตสาสา ชุดแรก  ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗

วันที่ ๒๔ มีนาคม วัดหลินอิ่นสื้อ ได้มีพิธีเปิดอบรมจิตอาสา ชุดแรกประจำปี ๒๐๑๗ ในการนี้ได้มีจิตอาสา ๘๐ คนเข้าร่วมการฝึกอบรมที่มีระยะเวลา ๓ วัน

พระอาจารย์เจี๋ยเหิง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้กล่าวให้โอวาทต่อบรรดาจิตอาสาทั้งหลายในพิธีเปิดอบรมว่า หวังว่าทุกท่านจะถนอมโอกาสอันยากยิ่งที่ได้เข้าใกล้ชิดพระรัตนตรัย พร้อมทั้งขอให้ทุกท่านจงปฏิบัติตามวินัยของวัดโดยเคร่งครัด สงบจิตระงับกายใจ ปฏิบัติด้วยความวิริยะหมั่นเพียร จากนั้น พระอาจารย์หุ้ยเจี๋ยได้อธิบายให้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆในด้านระเบียบ การปฏิบัติ มารยาทและพิธีกรรมของวัด

ในช่วงระยะเวลา ๓ วันของการฝึกอบรม จิตอาสาทุกท่านจะดำเนินชีวิตประจำวันทุกอย่างเหมือนกับพระภิกษุของวัด อาทิเช่น การทำวัตรเช้า วัตรเย็น การรับประทานอาหารในหอฉันพร้อมพระภิกษุ เป็นต้น

พิธีเปิดการฝึกอบรมฯ

พระอาจารย์เจี๋ยเหิง ให้โอวาท

พระอาจารย์หุ้ยเจี๋ยอธิบายรายละเอียดของพิธีกรรมและข้อปฏิบัติต่างๆ

ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

1530 人数