ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อมีพิธีกรรมบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงบุรพาจารย์เนื่องในเทศกาลเช็งเม้ง(ชิงหมิง)

วันที่ ๔ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๗ ตรงกับเทศกาลเช็งเม้ง(ชิงหมิง)ประจำปีตามประเพณีของจีน วัดหลิงอิ่นสื้อจึงได้มีพิธีกรรมทางศาสนาในการบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงบุรพาจารย์ พุทธบริษัททั้งสองอันประกอบด้วยพระภิกษุและฆราวาสทั้งหมดของวัดฯได้มีพิธีกรรมศาสนาอันยิ่งใหญ่เพื่อบวงสรวงอดีตพระเถระที่เป็นบุรพาจารย์สมัยต่างๆที่พระเจดีย์หลี่กง ตำหนักพระบุรพาจารย์ หมู่สถูปเจดีย์ ตามลำดับ เพื่อร่วมกันรำลึกถึงคุณูปการที่อดีตพระเถระซึ่งเป็นบุรพาจารย์ทั้งหลายในด้านการเผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนามาตลอด พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของลูกศิษย์ลูกหารุ่นหลานให้มีความวิริยะหมั่นเพียรในการศึกษา ปฏิบัติไตรสิกขา อันเป็นจิตวิญญาณในด้านยังคุณประโยชน์ต่อเวไนยสัตว์

1008 人数