ข่าวสารล่าสุด

สมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชา เสด็จประพาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว

วันที่ ๖ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๗ สมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ทรงเสด็จประพาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว พร้อมด้วยคณะฯ พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ พร้อมคณะสงฆ์และฆราวาสของวัดฯ ได้ให้การรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกัน กษัตริย์สีหมุนี ทรงเข้าไปนมัสการที่มหาอุโบสถก่อนเป็นอันดับแรก ทรงถวายดอกไม้ ธูปเทียน และสักการะพระพุทธรูปด้วยความศรัทธา พระอาจารย์กวงฉวนได้ถือโอกาสนี้กล่าวแนะนำเหตุปัจจัย เอกลักษณ์ และความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระศรีศากยามุนีพุทธเจ้า ที่ประดิษฐาน ณ พระมหาอุโบสถแห่งนี้

จากนั้น กษัติรย์สีหมุนีได และเจ้าอาวาสกวงฉวนได้มีการปฏิสันถารที่หอเหลียนเติงเก๋อ ในระหว่างปฏิสันถาร พระอาจารย์กวงฉวน ในนามของพุทธบริษัทสองของวัดฯ ขอแสดงความยินดีถวายการต้อนรับท่านกษัตริย์สีหมุนี อีกครั้งหนึ่ง ขณะเดียวกันได้มีการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญๆทางประวัติศาสตร์ของประเทศจีนกับกัมพูชา และการแลกเปลี่ยนทางพุทธศาสนาของประเทศทั้งสอง พระอาจารย์กวงฉวนได้กล่าวในคำให้การต้อนรับว่า มิตรภาพและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับกัมพูชามีมาเป็นเวลานาน การแลกเปลี่ยนทางพุทธศาสนาของประเทศทั้งสองมีมาเป็นเนืองนิตย์ คณะผู้แทนพุทธศาสนาจากประเทศจีนได้เคยรับการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากวงการพุทธศาสนาของกัมพูชา อีกอย่างยังได้รับพระราชทานให้เข้าเฝ้ากษัตริย์นโรดม สีหมุนี จากทางพระราชวังกัมพูชา ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นโพ้น วันนี้ กษัตริย์สึหมุนี ทรงเสด็จมายังวัดหลิงอิ่นสื้อ พวกเราจึงรู้สึกเป็นเกียรติและปีติยินดียิ่งนัก ขอใช้คำกล่าวทางพุทธศาสนาว่า เป็นวาระวาสนาอันพิเศษเยี่ยมยอดที่สุด

นอกจากนี้ รัฐบาลและประชาชนของประเทศทั้งสองยังมีมิตรสัมพันธ์อันดีมาตั้งแต่โบราณกาล กษัตริย์องค์ที่แล้วของกัมพูชาก็เคยเสด็จประพาสวัดหลิงอิ่นสื้อหลายครั้งหลายครา เป็นวาสนาและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมาก พวกเราเชื่อมั่นว่า มิตรภาพอันดีงามของจีนกับกัมพูชายังคงจะสืบทอดต่อๆไปยาวนาน ขออำนวยพรให้ประชาราษฎร์ของประเทศทั้งสองจงมีความสงบสุขตลอดไป

กษัตริย์สีหมุนีทรงตรัสว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทรงนำคณะฯเสด็จมาเยือนอย่างมิตรภาพมณฑลเจ๋อเจียง ขณะเดียวกัน ในระหว่างการเยือนมณฑลเจ๋อเจียงนี้ ก็ได้มีโอกาสเสด็จมาวัดหลิงอิ่นสื้อ ซึ่งพวกเรารู้สึกปีติยินดียิ่งนัก กษัตริย์สีหมุนีทรงเชื่อว่า จากการเสด็จมาเยือนในครั้งนี้ ความสัมพันธ์อันดีและแน่นเฟ้นระหว่างวงการพุทธศาสนาของประเทศทั้งสองจะมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนระหว่างวัดหลิงอิ่นสื้อกับวงการพุทธศาสนาของกัมพูชา ขอถือโอกาสนี้ ในนามส่วนพระองค์และในนามของคณะผู้แทนฯ ขอกล่าวสรรเสริญพระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ทั้งหลายที่ช่วยการปกป้อง เผยแพร่ ส่งเสริม สืบทอดวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ล้วนมีคุณูปการอันดีเลิศ ขออำนวยพรให้ท่านเจ้าอาวาสฯและคณะสงฆ์ทั้งหมดของวัดจงได้เสพสุขสี่ประการของพระพุทธศาสนา ขออำนวยพรให้วัดหลิงสื้อ จงสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อไปในด้านสืบทอด เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม

หลังการปฏิสันถาร ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนมอบของระลึกแก่กันและกัน ทางวัดหลิงอิ่นสื้อได้ถวายภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ายิ่งนักที่กษัตริย์กัมพูชาองค์ที่แล้วได้เสด็จประพาสวัดหลิงอิ่นสื้อในคราวนั้น ส่วนกษัตริย์สีหมุนีได้ทรงพระราชทานพระพุทธรูปที่วิจิตรงดงามให้แก่วัดหลิงอิ่นสื้อ

พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว และคณะสงฆ์
ได้รับเสด็จ กษัตริย์กัมพูชา สมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สึหมุนีและคณะฯ

กษัตริย์สีหมุนี ทรงสักการะพระในมหาอุโบสถ วัดหลิงอิ่นสื้อ

พระอาจารย์กวงฉวนได้ถวายรายงานเกี่ยวกับการก่อสร้างของวัดหลิ่งสื้อ ต่อกษัตริย์สีหมุนี

การปฏิสันถารในหอเหลียนเติงเก๋อของวัดฯ

การมอบของระลึกแก่กันและกัน

ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

พระพุทธรูปที่สมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์
แห่งกัมพูชา ทรงพระราชทานแก่วัดหลิงอิ่นสื้อ

1083 人数