ข่าวสารล่าสุด

จาริกออกบิณฑบาตผูกบุญสัมพันธ์ อธิษฐานขอพรสงบสุขใต้บุญบารมีคุ้มครองจากพระพุทธเจ้า

วันที่ ๓ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๗ ตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๘ เดือน ๔ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้า จากบันทึกของพุทธประวัติ เมื่อคราวพรพุทธะองค์ประสูติ ได้ย่างเท้าไปยังสี่ทิศทิศละ ๗ก้าว ทุกย่างก้าวของท่านเป็นดอกบัว ได้ทรงยกพระหัตถ์ข้างขวาพร้อมทั้งเปล่งวาจาประกาศว่า ทั่วทั้งสวรรค์และบนดิน มีเพียงข้าพเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่ง ณ เวลาดังกล่าว มีดอกไม้ฝนโปรยลงมาเต็มท้องฟ้า พญามังกรเก้าตัวพากันพ่นน้ำ เพื่อชำระวรกายของพระพุทธองค์ สภาพเหตุการณ์เป็นที่น่าทึ่งและศักดิ์สิทธิ์เหลือเกิน ในภายหลัง พุทธศาสนิกชนรุ่นต่อๆกันมา จึงยึดเอาวันดังกล่าวมีพิธีกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป โดยสรงน้ำรูปเคารพของเจ้าชายสิทธารถ ด้วยเหตุนี้ วันประสูติของพระพุทธองค์จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันสรงน้ำพระพุทธรูป

ตอนเช้าตรู่ของวันนี้ วัดหลิงอิ่นสื้อได้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปอย่างศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ ภายในพระมหาอุโบสถ เสียงเจริญพุทธมนต์ดังกึกก้องไปทั่วทั้งวัด พุทธบริษัทสี่ พากันพนมมือสักการะ สำนึกถึงพระพุทธคุณที่พระพุทธองค์ทรงจุติมายังสหโลกธาตุนี้ พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้เป็นผู้นำสรงน้ำรูปเคารพเจ้าชายสิทธารถจำนวน ๓ ขัน จากนั้น บรรดาพระภิกษุ ฆราวาส และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเข้าแถวทยอยกันสรงน้ำฯตามลำดับ

หลังจากพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ภายใต้การนำของพระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อและ ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว พระภิกษุจากวัดวาอารามที่สังกัดเมือง อำเภอ และวิทยาลัยพุทธฯ รวม ๕๐๐ กว่ารูป ได้ปฏิบัติตามประเพณีของพุทธศาสนา มืออุ้มบาตร ศีรษะสวมก้วยเล้ย ออกจาริกบิณฑบาต ซึ่งเป็นพิธีจาริกบิณฑบาตตามประเพณีปฏิบัติของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทของประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗ ที่เรียกว่าการจาริกด้วยบุญและปัญญา อันเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา

ขบวนจาริกบิณฑบาตได้ตั้งต้นที่วัดฝาสี่เจี่ยงสื้อ เขตเทียนจู๋ เริ่มเดินไปตามถนนสายเทียนจู๋ ได้ผ่านวัดฝ่าจิ้งฉานสื้อ ฝ่าจิ้งเจี่ยงสื้อ จนถึงวัดหลิงอิ่นสื้อ โดยออกบิณฑบาต ผูกบุญสัมพันธ์กับเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ขบวนบิณฑบาตในครั้งนี้ที่ดำเนินไปอย่างมีวินัยมีแบบแผนมีระเบียบเป็นการแสดงออกถึงรูปลักษณ์ของพระภิกษุสงฆ์ เป็นการสะท้อนให้เห็นความสงบเสงี่ยม ความสามัคคีของหมู่สงฆ์ในพระพุทธศาสนา จงใช้วิธีบิณฑบาตอันเป็นประเพณีปฏิบัติดั้งเดิมของศาสนาพุทธเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ สะท้อนให้เห็นถึงภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในพุทธกาลที่พระบรมศาสดาได้นำคณะสงฆ์ออกจาริกบิณฑบาต อีกด้วย

หลังจากนั้น พุทธบริษัทสี่และพุทธศาสนิกชนแห่งนครหางโจวได้เข้าร่วมพิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถาที่พระมหาอุโบสถวัดหลิงอิ่นสื้อ โดยมีพระอาจารย์กวงฉวน พระอาจารย์ติ้งเปิ่น พระอาจารย์เว่ยเจิน พระอาจารย์จื้อหยวน พระอาจารย์เจี้ยซิง เป็นต้นทั้งหมด ๑๕ รูปได้ร่วมกันเป็นประธานพิธีฯ เจริญชัยมงคลคาถา ภาวนาขอให้ชาวโลกสันติสุข

ตั้งแต่ ปี ค.ศ.๒๐๐๙ เป็นต้นมา สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจวได้จัดกิจกรรมการกุศลจาริกบิณฑบาต ติดต่อกันมาเป็นเวลา ๙ ปีแล้ว และได้รับการสนับสนุนจากวงการสังคมต่างๆด้วยดีมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคทรัพย์สนับสนุนของบรรดาพุทธบริษัทสี่ จากที่ผ่านมา ๘ ปี จำนวนเงินที่บริจาครวมกันสูงถึง๓ ล้านกว่าหยวน และได้นำมาใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ของสังคมทั้งสิ้น

อัญเชิญรูปเคารพของเจ้าชายสิทธารถฯ

พระอาจารย์กวงฉวนนำพุทธบริษัทสี่ทั้งหลายสรงน้ำพระฯ

จาริกบิณฑบาต

พิธีเจริญชัยมงคลคาถา

พิธีดื่มน้ำชาของหวินหลิน

1156 人数