ข่าวสารล่าสุด

พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว ได้รับเชิญให้ไปเยือนวัดจินโฝวสื้อ เมืองแวนคูเวอร์แห่งแคนาดา

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ค.ศ.๒๐๑๗ จากการเชื้อเชิญของวัดจินโฝวสื้อ เมืองแวนคูเวอร์แห่งแคนาดา พระอาจารย์กวงฉวน รองเลขาธิการ สมาคมพระพุทธศาสนาจีน รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งมณฑลเจ๋อเจียง ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ได้นำคณะพระภิกษุ ๒๐ กว่ารูป เดินทางไปเยือนวัดจินโฝวสื้อ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา พร้อมทั้งได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ ไม่ลืมปณิธานดั้งเดิม จักสามารถเสมอต้นเสมอปลายจนบรรลุธรรมได้

ในปาฐกถา พระอาจารย์กวงฉวนได้เริ่มกล่าวถึงการตั้งปณิธานในครั้งแรก โดยอธิบายความหมายและคุณค่าอันแท้จริงของการออกบวช จิตใจจะไม่อาลัยอาวรณ์ต่อปัญจกามคุณอันเป็นความสุขทางโลก ไม่แยแสต่อยศ ลาภ สรรเสริญใดๆ เพราะใจได้ออกบวชแล้ว ร่างกายและภาวะจิตใจพึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จิตใจสงบอยู่กับความสุขทางธรรม นี่ถึงจะเป็นการออกบวชที่แท้จริง ด้วยเหตุนี้ พระอาจารย์ฯได้เน้นนักเน้นหนาว่า ในฐานะที่เป็นพุทธสาวก พึงตั้งปณิธานอันยาวไกล มีความวิริยะหมั่นเพียร มีจิตใจเมตตากรุณา มีโพธิ์จิต พึงปฏิบัติตามจิตวิญญาณของพระพุทธศาสนาในการช่วยเหลือไวเนยสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น

สุดท้าย ทั้งสองฝ่ายได้มอบของระลีกแก่กันและกัน
 


พิธีต้อนรับฯ 


พระอาจารย์กวงฉวน กล่าวปาฐกถาในหัวข้อไม่ลืมปณิธานดั้งเดิม จักสามารถเสมอต้นเสมอปลายจนบรรลุธรรมได้


สภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของการปาฐกถาฯ


มอบของระลึกแก่กันและกัน

946 人数