ข่าวสารล่าสุด

วันคล้ายวันบรรลุธรรมของพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดหลิงอิ่นสื้อจัดพิธีไตรสรณคมน์

วันที่ ๑๒ กรกฎคม ค.ศ.๒๐๑๗ ซึ่งตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๑๙ เดือน ๖ เป็นวันคล้ายวันบรรลุธรรมของพระโพธิสัตว์กวนอิน พุทธศาสนิกชนที่เดินทางจากสถานที่ต่างๆทั่วประเทศร่วมหกร้อยกว่าคนมาพบกันที่วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจวเพื่อเข้าร่วมพิธีไ[
]ตรสรณคมน์ โดยพิธีดังกล่าวได้กราบนมัสการพระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อเป็นประธานพิธีในการรับไตรสรณคมน์ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

เก้านาฬิกา เวลาเช้า พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมารับไตรสรณคมน์ทั้งหลายได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันที่หอธรรมของวัดหลิงอิ่นสื้อ มีพระอาจารย์ซงหรุ่ยอธิบายรายละเอียดในพิธีรับไตรสรณคมน์  ครั้น เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีรับไตรสรณคมน์ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ

พุทธบริษัทฯ ทั้งหลายได้กราบนิมนต์พระเถระกวงฉวนขึ้นประทับอาสน์แสดงธรรมเทศนา ท่านได้จงให้โอวาทอย่างละเอียดเกี่ยวกับไตรสรณคมน์ เกี่ยวกับพระรัตนตรัยซึ่งประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พร้อมทั้งให้กำลังใจทุกคน ในฐานะที่เป็นศิษย์สาวกแห่งพระรัตนตรัย หลังจากรับไตรสรณคมน์แล้วต้องหมั่นศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจัง จงประยุกต์การปฏิบัติตนของพุทธศาสนา ให้เข้ากับชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน


กราบนิมนต์พระเถระกวงฉวน 


พระเถระกวงฉวนแสดงธรรมเทศนา


พุทธบริษัทจงสดับตรับฟังการเทศนาธรรมอย่างตั้งใจ


รับไตรสรณคมน์


แบ่งปันธรรมปีติด้วยกัน

912 人数