ข่าวสารล่าสุด

มูลนิธิเงินกองทุนหวินหลินจัดนิทรรศการภาพวาดและผลงานประดิษฐ์ตัวอักษรจีนเพื่อสาธารณระประโยชน์รวมทั้งกิจกรรมจำหน่ายเพื่อการกุศล ครั้งที่ ๒ 

เพื่อส่งแสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีเด่นของจีน เพื่อขุดค้นบริบททางประวัติศาสตร์อันลุ่มลึกของเมืองหางโจว เพื่อกระตุ้นให้สังคมทุกชนชั้นให้ความสนับสนุนกิจการสาธารณะประโยชน์ ห้องสมุดหวินหลิน กับมูลนิธิเงินกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลิน ในนามของหน่วยงานสังกัดหลิงอิ่นสื้อ ได้จับมือกับสำนักเขตไฉ่เหอ สำนักงานเขตหลิวเซี้ย สำนักงานเขตชิงโป ห้องสมุดหางโจวสาขาพุทธศึกษา และวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว ร่วมกันจัดนิทรรศการภาพวาดและผลงานประดิษฐ์ตัวอักษรจีนเพื่อสาธารณระประโยชน์รวมทั้งกิจกรรมจำหน่ายเพื่อการกุศล ครั้งที่ ๒ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ – ๖ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๗ หัวข้อหลักของกิจกรรมครั้งนี้คือวิปัสสนา มีภาพเขียนเข้าร่วมการแสดง ๑๐๐ กว่าภาพ ซึ่งผลงานที่เข้าร่วมครั้งนี้ได้มาจากพระอาจารย์ ฆราวาส ของ วัดหลิงอิ่นสื้อ วัดจิ้งฉือสื้อ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว ห้องสมุดหางโจว ชาวบ้านจากเขตต่างๆรวมทั้งผู้ที่มีจิตศรัทธาทั่วไป

พิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินโดยพระอาจารย์หุ้ยเฉิง จากวัดหลิงอิ่นสื้อซึ่งยังเป็นผู้รับผิดชอบห้องสมุดหวินหลิน ในพิธีเปิด พระเถระเจี้ยชิง เจ้าอาวาสวัดจิ้งฉือสื้อ พระอาจารย์เจิ้งฉิน ผู้รับผิดชอบมูลนิธิเงินกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว มร.สวีซวิ่นเหลย หัวหน้าวิเคราะห์ข่าวจากหนังสือพิมพ์หางโจวเยื่อเป้า ฯลฯ ได้ผลัดกันขึ้นกล่าวปราศรัย พระอาจารย์จื้อจง ผู้รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้เป็นตัวแทนกล่าวคำปราศรัยในนามของพระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ โดยขออวยพรให้นิทรรศการภาพวาดและกิจกรรมจำหน่ายเพื่อการกุศลครั้งนี้จงประสพความสำเร็จ มร.เฉินสั้ว สมาชิกชมรมนักประดิษฐ์อักษรจีนแห่งมณฑลเจ๋อเจียง และผู้รับผิดชอบ ห้องสมุดหางโจวสาขาพุทธศึกษา ได้แนะนำอธิบายพร้อมแสดงความคิดเห็นต่อผลงานบางส่วนที่ส่งเข้าร่วมในครั้งนี้อีกด้วย

กิจกรรมครั้งนี้ได้เสร็จสิ้นบริบูรณ์ในช่วงบ่ายของวันที่ ๖ สิงหาคม หลังจากกิจกรรม รายได้จากการจำหน่ายผลงานเพื่อการกุศลในครั้งนี้ จะเป็นเงินทุนริเริ่มในการก่อตั้งโครงการเงินกองทุนเฉพาะเพื่อความกตัญญูและความเมตตาปราณี ระหว่างหวินหลินและเขตต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามในด้านกตัญญู ด้านเมตตาปราณีแห่งหางโจว เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจและรู้จักความกตัญญูรู้คุณ เพื่อให้บรรยากาศของการคารวะนอบน้อมต่อผู้อาวุโสและเอื้ออารีต่อผู้เยาว์วัย สามารถแผ่กระจายไปยังสังคมโดยรวม

 
พระอาจารย์หุ้ยเฉิง เป็นผู้ดำเนินพิธีเปิดฯ


พระเถระเจี้ยชิง เจ้าอาวาสวัดจิ้งฉือสื้อ กล่าวคำปราศรัย


มร. เฉินสั้ว แสดงความคิดเห็นต่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมแสดงฯ
ผลงานที่เข้าร่วมแสดงบางส่วน


สภาพในงานนิทรรศการฯ


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

907 人数