ข่าวสารล่าสุด

การฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนทางพุทธศาสนาแห่งเขตเซียวซานได้มีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๗ การฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนทางพุทธศาสนาของเขตเซียวซาน นครหางโจว ได้เริ่มมีการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ มีพระอาจารย์ที่บริหารวัดวาอารามต่างๆรวมทั้งอาจารย์ผู้สอนต่างๆรวม ๔๐ ท่านเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้

ในพิธีเปิดการฝึกอบรม พระอาจารย์กว่างซิง ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้กล่าวถึงเหตุที่มาของการฝึกอบรมว่า ผู้ใหญ่ในกองศาสนามวลชนของเขตเซียวซานได้ให้ความสำคัญของการเสริมสร้างจิตวิญญาณของบรรดาวัดวาอารามต่างๆมาตลอด โดยเฉพาะในระยะใกล้ๆนี้ พุทธศาสนาในเขตเซียวซานต้องเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกและความท้าทายต่างๆนาๆ จึงได้มีการกำหนดเงื่อนไขและบรรทัดฐานในการบริหารและการจัดการใหม่ เพื่อให้สามารถพัฒนาก้าวย่างไปให้ทันกับพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว ดังนั้น ในฐานะที่ทุกท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนของวัดวาอารามต่างๆในเขตเซียวซาน จึงสมควรรู้สึกหวงแหนโอกาสในการฝึกอบรมครั้งนี้ พึงมีทัศนคติอันถูกต้อง ตั้งใจเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสามารถได้รับผลดีมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จากนั้น คุณโหลวเทียนอิง รองผู้อำนวยการกองกิจการศาสนามวลชนเขตเซียวซาน ได้ให้โอวาทเพื่อกระตุ้นและให้กำลังใจทุกคน ขอจงแน่วแน่ในภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนด้านพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ให้พุทธศาสนาให้ก้าวทันกับความต้องการของยุคสมัยและการพัฒนาการทางสังคม

สุดท้าย พระอาจารย์กวงฉวน จากวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้กล่าวให้โอวาทในหัวข้อที่ว่า ไม่ลืมปฏิภาณดั้งเดิมอันแน่วแน่ พยายามปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของยุคสมัยอยู่เสมอ โดยกล่าวว่า การที่กายเราอยู่ในวัดวาอารามตามป่าเขา เป็นเพียงกายออกบวช ถ้าใจไม่หลงใหลยึดติดความสุขในปัญจกามคุณของโลกิยะ ไม่แยแสในลาภ ยศ สรรเสริญ จึงเรียกว่าใจออกบวช กายใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สงบจิตสงบใจในทางธรรม จึงถือว่าเป็นการออกบวชที่แท้จริง นี่แหละเป็นหน้าที่และหนทางอันถูกต้องของการออกบวช ขอให้กำลังใจแด่ทุกท่านจงอย่าลืมปฏิภาณดั้งเดิมของตน ขณะเดียวกัน ได้เน้นว่า เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของยุคสมัย พระภิกษุที่ออกบวชพึงรู้จักอาศัยเทคโนโลยีต่างๆของยุคใหม่แห่งการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการชี้นำสื่อสารมวลชน พยายามธำรงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ทางสังคมอันดีงามของพระพุทธศาสนา

ในบ่ายวันเดียวกัน พระอาจารย์ฟางเจิ้น จากวัดผู่ถัวสื้อแห่งเจ๋อเจียง ได้เป็นอาจารย์บรรยายท่านแรก ได้อธิบายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงความสำคัญของการรักษาศีลและการสืบทอดเผยแพร่ธรรม การฝึกอบรมครั้งนี้จะมีระยะเวลารวม ๔ วัน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะเรียนรู้สาระสำคัญของพุทธศาสนาแปดนิกายหลักของจีน ศึกษาพระธรรมวินัย รวมทั้งนโยบายและกฎข้อบังคับต่างๆอันเกี่ยวกับศาสนาเป็นต้น

 
สภาพในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ


พระอาจารย์กว่างซิง ได้กล่าวปฐมนิเทศเพื่อกระตุ้นให้กำลังใจ


คุณโหลวเทียนอิง รองผู้อำนวยการกองฯ กล่าวกระตุ้นและให้กำลังใจ


พระอาจารย์กวงฉวน ให้โอวาทแก่ผู้เช้ารับการฝึกอบรม


ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งใจฟังการบรรยายพระเถระฟางเจิ้น ดำเนินการสอนแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม


ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก

892 人数