ข่าวสารล่าสุด

คณะตัวแทนนักเล่นหมากล้อมหวินหลินแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ลาซา

นที่ ๒๖ สิงหาคม ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกี่ยวกับหมากล้อมแห่งวัดหลิงอื่นสื้อได้ตอบรับการเชื้อเชิญจากชมรมหมากล้อมแห่งเมืองลาซา ได้ส่งคณะตัวแทนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหมากล้อม ณ เมืองลาซา ที่ราบสูงที่เป็นดินแดนปกคลุมด้วยหิมะของทิเบต ในกิจกรรมที่มีหัวข้อเรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับหมากล้อมและเซน พระอาจารย์เจี๋ยเลี่ยง ผู้รับผิดชอบหมากล้อมหวินหลินแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อได้นำคณะตัวแทนฯไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหมากล้อมด้วยมิตรภาพกับตัวแทนนักเล่นหมากล้อมที่มาจากพื้นที่ต่างๆของทิเบต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละท่านในครั้งนี้ด้วย

สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว ได้เริ่มก่อตั้งศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกี่ยวกับหมากล้อมขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อตั้งแต่ ค.ศ.๒๐๐๙ เพื่อเป็นการต่อยอดวัฒนธรรมพุทธศาสนาเพื่อมวลชน ซึ่งทำให้หมากล้อมมีบทบาทสำคัญมากในด้านการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างวงการพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจวกับสังคมภายนอก ได้ก้าวย่างไปให้ทันยุคทันสมัย ให้ความสำคัญ ศึกษาวิเคราะห์ และส่งเสริมเผยแพร่ มีคุณูปการระดับหนึ่งในด้านพัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพุทธศาสนา ช่วยยกระดับฐานะทางวัฒนธรรมของนครหางโจวในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างสังคมที่สมานฉันท์กลมเกลียวกันอีกด้วย

 
ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


พระอาจารย์เจี๋ยเลี่ยงมอบของระลึกซึ่งเป็นกรอบเซรามิคอันเป็นบทกลอนเกี่ยวกับหมากล้อมของพระอรหันต์จี้กง
ให้แก่ชมรมหมากล้อมหมากรุกทิเบตแห่งเมืองลาซา


การประลองฝีมือกัน


มอบของระลึกแก่กันและกัน


แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้

1374 人数