ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อจัดพิธีกรรมทางศาสนา“หวีหลันเผิน”(พิธีทิ้งกระจาด บวงสรวงบรรพบุรุษและเจ้ากรรมนายเวรที่ได้ล่วงลับไปแล้ว)

วันที่ ๕ กันยายน ค.ศ.๒๐๑๗ (ตามปฏิทินจีนคือวันที่ ๑๕ เดือน ๗) อันเป็นวันออกพรรษาของพุทธศาสนานิกายมหายาน เรียกว่าวันความสุขแห่งพุทธะ และเป็นเทศกาลหวีหลันเผินที่เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวจีนในการเซ่นไหว้บรรพบุรุษเพื่อแสดงความกตัญญูรำลึกถึงบุพาการี ช่วงเช้า พระอาจารย์ที่จำวัด ณ วัดหลิงอิ่นสื้อได้ร่วมกันเจริญพระสูตรหวีหลันเผินด้วยความพร้อมเพรียงกัน ที่พระมหาอุโบสถ พร้อมกันนี้ได้มีพิธีสักการะพระพุทธ และพิธีบวงสรวงบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่มาก ได้สร้างความศรัทธาและความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์แก่พุทธศาสนิกชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ได้ชมพิธีฯดังกล่าว

การจัดพิธีกรรมทางศาสนาหวีหลันเผินด้วยการเจริญภาวนาพระสูตร และการบวงสรวงบรรพบุรุษนั้นเป็นประเพณีปฏิบัติอย่างหนึ่งของวัดหลิงอิ่นสื้อ จุดประสงค์ของการมีพิธีดังกล่าวก็เพื่อรำลึกถึงพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเรื่องบุญกุศลของการกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและบรรพบุรุษ ด้วยการสักการะพระพุทธ เจริญพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ บุพการี และเจ้ากรรมนายเวรในชาติต่างๆที่แล้วมา ขณะเดียวกันก็ภาวนาให้สังคมโลกเกิดสันติภาพ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

เทศกาลหวีหลันเผินซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ เดือน ๗ ตามปฏิทินจีนของทุกปี นั้น ก็เพื่อรำลึกถึงพระมหาโมคคัลลานะ ได้ถวายทานปฏิสันถารบรรดาพระภิกษุที่จำวัดในช่วงเข้าพรรษา พร้อมทั้งช่วยโปรดมารดาของท่านที่ตกนรกให้ไปจุติบนสวรรค์ เป็นเทศกาลที่รำลึกถึงพร้อมทั้งตอบแทนพระคุณของบุพการีและบรรพบุรุษของตน การที่วัดหลิงสื้อจัดพิธีหวีหลันเผินเช่นนี้ก็เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกตัญญูกตเวทีอันดีงามของจีน เพื่อให้สังคมทั่วไปได้ให้ความสำคัญในด้านกตัญญูรู้คุณต่อบุพการีและบรรพบุรุษมากยิ่งขึ้

 
นิมนต์พระเถระเข้าสู่พิธ


จุดธูปพิธีถวายทานสักการะเจริญพระพุทธมนต์และปิณฑะ(โปรยทาน) แด่วิญญาณบรรพบุรุษรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่ล่วงลับไปแล้ว


สภาพในพิธีหวีหลันเผ

1271 人数