ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อ จัดงานราตรีเทศกาลวัฒนธรรม ปีค.ศ. ๒๐๑๗

วันที่ ๖ กันยายน เวลาค่ำ ในฐานะที่ถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของงานกิจกรรมเทศกาลวัฒนธรรมเมตตาปราณีและกตัญญูกตเวทีของชาวจีนประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗ วัดหลิงอิ่นสื้อได้จัดงานราตรีเทศกาลวัฒนธรรมฯขึ้น ณ โรงแรมเจ๋อเจียง โดยมีบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีจากสามกลุ่มที่เป็นแบบอย่างและเป็นตัวแทนในเรื่องดังกล่าวได้พากันมาแบ่งปันประสบการณ์ด้านความกตัญญูรู้คุณของบุพการีให้ทุกคนได้ทราบ ในงานราตรีฯ สำหรับสาระสำคัญในเนื้อหาของงานราตรีครั้งนี้ได้ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การท่องบทกวี เป็นต้น สุดท้ายงานราตรีได้ปิดฉากลงอย่างบริบูรณ์ด้วยการขับร้องบทเพลงแห่งพระรัตนตรัยของคณะขับร้องบทสวดมนต์จากวัดหลิงอิ่นสื้อ

 
สภาพในงานราตรีเทศกาลวัฒนธรรมเมตตาปราณีและกตัญญูกตเวทีฯ
การสัมภาษณ์บุคคลตัวอย่างที่มีความกตัญญูรู้คุณบุพการีฯ


การอ่านบทกวีฯ


ร่วมกันขับร้องบทเพลงแห่งพระรัตนตรัยฯ

1389 人数