ข่าวสารล่าสุด

การฝึกอบรมจิตอาสาของวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว รอบที่ ๓ ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗ ได้สิ้นสุดลงแล้วโดยบริบูรณ์

วันที่ ๒๙ ตุลาคม การฝึกอบรมจิตอาสาของวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว รอบที่ ๓ ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗ เป็นเวลา ๓วัน ได้สิ้นสุดลงแล้วโดยบริบูรณ์ จุดประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อฝึกให้จิตอาสาทั้งหลายมีจิตวิญญาณแห่งพระโพธิสัตว์ ยกระดับความเข้าใจขั้นพื้นฐานของจิตอาสาทีมีต่อแนวความคิดของพระพุทธศาสนา เสริมสร้างสมรรถภาพในการให้บริการอาสา

เนื้อหาหลักของการฝึกอบรมได้จัดให้มีการทำวัตรเช้าและวัตรเย็น พิธีและระเบียบวินัยของพุทธศาสนา กิจธุระต่างๆของวัด รวมทั้งประสบการณ์ในการทำสมาธิ จากการฝึกอบรมจากประสบการณ์ที่แท้จริงของชีวิตประจำวันของวัดในครั้งนี้ คุณภาพของจิตอาสาทั้งหลายได้ยกระดับสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ทางวัดยังถือว่าเป็นกิจกรรมปกติที่จะดำเนินต่อไปอีกเป็นประจำ ยังจะจัดกิจกรรมการฝึกอบรมแบบนี้เป็นระยะๆ เพื่อยกระดับคุณภาพโดยรวมของจิตอาสาให้สูงขึ้น


อธิบายพิธีและระเบียดวินัยของพระพุทธศาสนา


บรรยายแนวความคิดของพระพุทธศาสนา


จิตอาสาทั้งหลายตั้งใจฟังการบรรยาย


การฝึกปฏิบัติด้านการทำสมาธิ


สรุปผลการฝึกอบรม

1289 人数