ข่าวสารล่าสุด

พิธีมอบทุนช่วยการศึกษา“หวินหลินสานฝันให้เป็นจริง”ได้มีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๗ ทุนช่วยการศึกษา“หวินหลินสานฝันให้เป็นจริง”ของมูลนิธิเงินกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว ซึ่งอยู่ในเครือของวัดหลิงอิ่นสื้อได้มีพิธีมอบที่มหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง วิทยาเขตจื่อจินก่าง มร.เฉินหลงชุน ผู้อำนวยการศูนย์กลางการจัดการทุนช่วยการศึกษาของนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง มร.จูเหว่ยจวิน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหางานของนักศึกษาแห่งศูนย์กลางพัฒนาการศึกษาแห่งมณฑลเจ๋อเจียง พระอาจารย์เจิ้งฉิน เลขาธิการมูลนิธิเงินกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว มร.อูเสี่ยวเชิง หัวหน้าฝ่ายกิจการงานนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง รวมทั้งนักศึกษา ๖๐ คนที่มาจากสถาบันอุดมศึกษา ๘ แห่งในมณฑลฯได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนดังกล่าว

ในพิธีมอบทุนช่วยการศึกษา มร.อูเสี่ยวเชิง หัวหน้าฝ่ายกิจการงานนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง มร.หวังฮว๋า จากมูลนิธิเงินกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว มร.เฉินหลงชุน ผู้อำนวยการศูนย์กลางการจัดการทุนช่วยการศึกษาของนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง และมร.เจี่ยงเซี๋ยฉวน ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ ได้ผลัดกันขึ้นกล่าวปราศรัยตามลำดับ

กิจกรรมมอบทุนช่วยการศึกษา”หวินหลินสานฝันให้เป็นจริง”ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจำนวน ๖๐ คนจากสถาบันอุดมศึกษา ๘ แห่งในมณฑลเจ๋อเจียงที่มาจากครอบครัวยากจนต่างๆทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสามารถเรียนจบมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมแห่งเจ๋อเจียง มหาวิทยาลัยครูแห่งเจ๋อเจียง มหาวิทยาลัยครูแห่งหางโจว มหาวิทยาลัยเกษตรและป่าไม้แห่งเจ๋อเจียง มหาวิทยาลัยโพลี่เทคนิคแห่งเจ๋อเจียง มหาวิทยาลัยการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเจ๋อเจียง มหาวิทยาลัยแพทย์และเภสัชแผนจีนแห่งเจ๋อเจียง

มูลนิธิเงินกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นต้นมา ได้ทยอยก่อตั้งทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศ อาทิเช่น เงินกองทุนการศึกษาหวินหลิน ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซ่างเต๋อ เป็นต้น ซึ่งมีทั้งทุนช่วยนักศึกษาและช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน จุดประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนให้ครูบาร์อาจารย์และนักศึกษาได้มุ่งมั่นในการวิจัย และการศึกษาใฝ่หาความรู้ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้มีการเสริมสร้างคุณูปการและสืบทอดวัฒนธรรมการศึกษารวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่อๆกันไป

 
พิธีมอบทุนช่วยการศึกษาของมูลนิธิเงินกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลิน


พิธีมอบทุนช่วยการศึกษาของมูลนิธิเงินกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลิน


มร.เฉินหลงชุน กล่าวปราศรัยฯ


ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ กล่าวปราศรัยฯ


นักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยการศึกษา


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

1268 人数