ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อจัดพิธีธรรมสมาคมสักการะบรรพบุรุษเนื่องในเทศกาลตงจื้อ(เห มัน มา)

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๗ ตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๕ เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นวันเทศกาลตงจื้อ (เห มัน มา) ในวันดังกล่าว พุทธบริษัทแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อได้จัดพิธีธรรมสมาคมสักการะบรรพบุรุษขอพรอำนวยชัยตามประเพณีดั้งเดิมของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ณ พระมหาอุโบสถ ตำหนักพระปรมาจารย์ ตำหนักพระสังฆารามโพธิสัตว์ ตำหนักท้าวจตุโลกบาล สถูปเจดีย์พระเถระหลี่กง เป็นต้น เพื่อรำลึกถึงอดีตพระปรมาจารย์และมหาเถระต่างๆ เพื่อบ่มเพาะปลูกฝังแก่บรรพชนรุ่นหลัง รวมทั้งมีกำลังใจวิริยะอุตสาหะในการสืบทอดเผยแพร่พุทธธรรมต่อๆ กันไป อีกทั้งถือโอกาสนี้ ภาวนาอำนวยพรให้ทั่วโลกสันติสุข ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุข พุทธธรรมสืบทอดต่อๆกันไปตราบชั่วนิรันดร์

 


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายอุปัฏฐาก ณ พระมหาอุโบสถ


พิธีถวายและสักการะบรรพบุรุษ ณ ตำหนักพระปรมาจารย์ฯ


พิธีสักการะบรรพบุรุษ ณ อุททยานสถูปเจดีย์


พิธีถวายสักการะ ณ ตำหนักพระสังฆารามโพธิสัตว์


พิธีถวายสักการะ ณ หอทสทิศ


พิธีถวายสักการะ ณ สถูปเจดีย์พระเถระหุ้ยหลี่ ปฐมปรมาจารย์ของวัดฯ

1309 人数