ข่าวสารล่าสุด

วัดเทียนถงสื้อมีพิธีมณฑลมหาศีล  พระเถระกวงฉวนได้รับนิมนต์ไปให้โอวาทแด่ผู้รับศีลฯ

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๗ พิธีมณฑลมหาศีลของวัดเทียนถงสื้อแห่งเมืองหนิงโปใกล้จะเสร็จสิ้นบริบูรณ์ พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ ในฐานะที่เป็นพระอาจารย์ใหญ่ของมณฑลมหาศีลในครั้งนี้ ได้รับนิมนต์จากพุทธบริษัทฯของวัดฯ ได้มากล่าวให้โอวาทแด่ผู้รับสมาทานศีลใหม่จำนวน ๓๐๐ กว่าท่าน ในหัวข้อเรื่องไม่ลืมปณิธานดั้งเดิมอันแน่วแน่ โดยได้ให้กำลังใจผู้เข้ารับศีลทุกท่านจงอย่าลืมปณิธานดั้งเดิมอันแน่วแน่ ยึดถือศีลเป็นครู ปฏิบัติและรู้แจ้งธรรมะอย่างจริงจัง ตั้งจิตให้แน่วแน่และเนิ่นนาน รับภาระหน้าที่ของศิษย์แห่งพระพุทธในการเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธองค์ จงมีความวิริยะอุตส่าห์ในการสืบทอดสานต่อพุทธธรรมไปตลอดกาลนาน

 
ต้อนรับพระเถระกวงฉวน


พระเถระกวงฉวนให้โอวาทในหัวข้อ ไม่ลืมปณิธานดั้งเดิมอันแน่วแน่


ตั้งใจสดับฟังการแสดงธรรม


อธิษฐานอุทิศกุศลผลบุญฯ

1843 人数