ข่าวสารล่าสุด

ข้าวต้มมธุปายาสของวัดหลิงอิ่นสื้อ นำความอุ่นอกอุ่นใจไปสู่นักเรียนของโรงเรียนพิเศษต่างๆ

ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง วันที่ ๒๑ เดือนมกราคม ค.ศ.๒๐๑๘ พระอาจารย์และจิตอาสา จากมูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อนครหางโจว
ได้นำข้าวต้มมธุปายาสอันอุ่นอกอุ่นใจจำนวน ๓๐๐๐ กว่าชุดไปมอบให้แก่นักเรียนตามโรงเรียนพิเศษต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กดาววีนัสแห่งหางโจว ศูนย์แทรกแซงเด็กเฉินซิง โรงเรียนหยางหลิงจื่อแห่งหางโจว ศูนย์รับฝากดูแลเด็กวันวัน เป็นต้น พร้อมทั้งอยู่เป็นเพื่อนร่วมสนุกอิ่มอกอิ่มใจที่มีความหมายลึกล้ำเป็นการล่วงหน้าก่อนเทศกาลล่าปา(ตามปฏิทินจีนวันที่ ๘ เดือน ๑๒อันเป็นวันคล้ายวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในพุทธสายมหายาน)
ในการนี้ พระอาจารย์ได้แนะนำ อธิบายให้นักเรียนทั้งหลายได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลล่าปา พร้อมสาธิตให้เห็นถึงวัตถุดิบต่างๆรวมทั้งสอนวิธีปรุงข้าวต้มมธุปายาส หลังจากนั้น เด็กนักเรียนของโรงเรียนหยางหลิงจื่อ และศูนย์รับฝากดูแลเด็กวันวันโดยมีจิตอาสาของมูลนิธิหวินหลินฯและจิตอาสาของการรถไฟได้นำข้าวต้มมธุปายาสจำนวนหนึ่งไปแจกจ่ายให้แก่บรรดาตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานชุมชนต่างๆ พนักงานรปภ. คนงานสุขาภิบาล พนักงานเดินสายส่งพัสดุด่วน รวมทั้งคนชราและเด็กเล็ก ช่วยให้ความรักจากใจเหล่านี้กระจายและส่งต่อๆกันไปอย่างกว้างขวาง

 

980 人数