ข่าวสารล่าสุด

วันคล้ายวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  วัดหลิงอิ่นสื้อมีธรรมสมาคมด้วยการแสดงธรรมเทศนาและถวายพุทธบูชาพร้อมภาวนาเจริญชัยมงคล

วันที่ ๒๔ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๘ ตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๘ เดือน ๑๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และยังเป็นเทศกาล ‘ล่าปา วันที่ ๘เดือน ๑๒’อันเป็นประเพณีดั้งเดิมของจีนที่สืบต่อกันมา วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจวได้ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนาจีน ได้มีธรรมสมาคมในวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าประจำปีระกา โดยมีการแสดงธรรมเทศนา ถวายพุทธบูชาและภาวนาอำนวยชัยมงคล

ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. พุทธบริษัทสี่ได้พากันนิมนต์พระอาจารย์จื้อกวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ ขึ้นธรรมาสน์แสดงธรรมเทศนาให้สาธุชนทั้งหลาย พระอาจารย์จื้อกวง ได้แสดงธรรมในหัวข้อ มรรคผลของพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม โดยรายละเอียดได้กล่าวถึงความสำคัญยิ่งของปฏิบัติมรรค ๘ ในสังคมทุกวันนี้ จากนั้น ได้มีพิธีถวายพุทธบูชา เพื่อเจริญชัยมงคล โดยมีพระอาจารย์อี้กว่าง และ พระอาจารย์จื้อกวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อทั้งคู่ร่วมกันเป็นประธานพิธี ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีได้พากันถวายพุทธบูชาเพื่อแสดงออกถึงสำนึกพระคุณของพระรัตนตรัย ร่วมกันภาวนาขอให้พุทธศาสนาจงเจริญรุ่งเรือง ธรรมจักรแห่งพระพุทธจงหมุนต่อๆไปชั่วรันดร์ ทั่วโลกสันติสุข สรรพสัตว์ทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุข

 
สภาพในพิธีธรรมสมาคมฯ


พระอาจารย์จื้อกวงแสดงธรรมเทศนาฯ


สาธุชนจงสดับฟังธรรมด้วยความตั้งใจ
พิธีถวายพุทธบูชาและการภาวนาอำนวยชัยมงคล

953 人数